Urząd Miejski w Gniewkowie

Zbiór aktów prawa miejscowego zobacz archiwum »

Akty prawa miejscowego-Rada Miejska w Gniewkowie- kadnecja 2006-2010

Wykaz uchwał stanowiących akty prawa miejscowego z tego okresu stanowią załączone pliki .

Załączniki:

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/5/2006 z dnia 07.12.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok [3.58 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/6/2006 z dnia 07.12.2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2007 [2.21 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/7/2006 z dnia 07.12.2006r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2007 [4.58 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/8/2006 z dnia 07.12.2006r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2007 [2.62 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/9/2006 z dnia 07.12.2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [3.75 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/22/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 93 w Suchatówce gmina Gniewkowo [7.5 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/23/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 21/10 w Wielowsi oraz 461/15 w Gniewkowie [8.94 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/23/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dziełek nr 179/8 i 185/40 w Gniewkowie w rejonie ulic Kasprowicza i Zajeziernej [7.6 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/25/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 96/28 i nr 96/30 w Suchatówce gmina Gniewkowo [8.82 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/26/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 468/30 do 468/33 i 468/35 w Gniewkowie przy ul.Działkowców [6.48 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/27/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 34/3 i 34/4 w Dąblinie gmina Gniewkowo [7.43 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/28/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 667/1 w Gniewkowie przy ul.Przemysłowej [6.67 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/29/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 164/21 w Wielowsi gmina Gniewkowo [9.26 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr V/33/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2007 [4.92 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/43/2007 z dnia 05.03.2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy [5.37 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/47/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gniewkowo na rzecz najemców [3.42 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr X/70/2007 z dnia 27.06.2007r. w sprawie utworzenia Sołectwa Bąbolin [3.6 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/83/2007 z dnia 13.09.2007r. w sprawie dopisania do stałego podziału gminy na obwody głosowania i okręgi wyborcze nowoutworzonej ulicy i nowoutworzonego sołectwa [2.52 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/91/2007 z dnia 19.09.2007r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w obrocie i używaniu artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Gniewkowo [2.33 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/94/2007 z dnia 19.09.2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewkowo na lata 2007-2011 [8.77 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/95/2007 z dnia 19.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 maja 2003r. [2.21 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/96/2007 z dnia 19.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 1 lipca 1999r. dotyczącej wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru [2.37 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/100/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIIII/273/01 Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso sołtysów i inkasentów [2.3 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/102/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie zmian do uchwały Nr XVII/120/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy [2.49 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/106/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok [3.44 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/107/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008 [2.25 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/108/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2008 [4.8 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/111/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniu szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2008 [5.16 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/118/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ,dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania ,a także szczególnych zasad przyznawan [11.11 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVI/119/2007 z dnia 19.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2008 [5.57 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIX/158/2008 z dnia 27.02.2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo [3.46 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXI/175/2008 z dnia 31.03.2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich [2.6 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXII/182/2008 z dnia 30.04.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniewkowo [7.95 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXII/183/2008 z dnia 30.04.2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [2.45 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXII/184/2008 z dnia 30.04.2008r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie [2.18 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXII/185/2008 z dnia 30.04.2008r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie i nadania jej statutu [6.73 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIX/223/2008 z dnia 03.09.2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [12.26 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXVIII/223/2008 z dnia 03.09.2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [7.12 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXVIII/225/2008 z dnia 03.09.2008r. w sprawie ustalenia nowych cen i opłat za usługi komunalne [1.48 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIX/230/2008 z dnia 30.09.2008r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie [2.37 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIX/231/2008 z dnia 30.09.2008r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie [9.96 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIX/232/2008 z dnia 30.09.2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Gniewkowo [7.08 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/239/2008 z dnia 28.10.2008r. w sprawie nadania nazwy ulic w Gniewkowie [5.42 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/241/2008 z dnia 28.10.2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [8.86 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXX/240/2008 z dnia 28.10.2008r. o zmianie uchwaly w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. [2.42 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/241/2008 z dnia 28.10.2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [8.12 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXI/263/2008 z dnia 25.11.2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009 [2.23 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXI/265/2008 z dnia 25.11.2008r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2009 [4.86 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXI/267/2008 z dnia 25.11.2008r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2009 [4.69 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXI/269/2008 z dnia 25.11.2008r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej Wierzchosławice [7.3 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXI/271/2008 z dnia 25.11.2008r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne [3.43 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXII/272/2008 z dnia 19.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewkowo na rok 2009 [4.15 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXII/274/2008 z dnia 19.12.2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 465/2 w Gniewkowie przy ul.Inowrocławskiej [9.81 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXII/275/2008 z dnia 19.12.2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 65/6,66/9,72/3.112/1 w Gniewkowie [10.43 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXII/275/2008 z dnia 19.12.2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 65/6,66/9,72/3.112/1 w Gniewkowie [10.19 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXII/276/2008 z dnia 19.12.2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 619/7,619/6,619/4,618/4 i 618/5 w Gniewkowie przy ulicy Ogrodowej [12.55 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXII/277/2008 z dnia 19.12.2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Gniewkowo [2.34 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXIV/282/2009 z dnia 27.01.2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Gniewkowo [10.72 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXIV/283/2009 z dnia 27.01.2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Skalmierowicach [8.89 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXIV/284/2009 z dnia 27.01.2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Wierzbiczanach [8.52 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXV/296/2009 z dnia 05.03.2009r. w sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami [3.32 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXV/297/2009 z dnia 05.03.2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Skalmierowicach [7.07 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXV/298/2009 z dnia 05.03.2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Wierzbiczanach [7.17 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXV/299/2009 z dnia 05.03.2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach [7.21 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXV/300/2009 z dnia 05.03.2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania ,a także szczególnych zasad przyznaw [6.1 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXV/302/2009 z dnia 05.03.2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo [3.62 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXVII/312/2009 z dnia 28.04.2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Lipiu [7.3 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXVII/313/2009 z dnia 28.04.2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Murzynku [6.94 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXVII/314/2009 z dnia 28.04.2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Ostrowie [7.34 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XL/327/2009 z dnia 24.06.2009r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Gniewkowie [7.7 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLI/334/2009 z dnia 26.08.2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo [10.15 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLI/335/2009 z dnia 26.08.2009r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów jej przyznawania [6.46 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLI/336/2009 z dnia 26.08.2009r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Gniewkowo [7.07 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLI/339/2009 z dnia 26.08.2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie [5.33 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLII/347/2009 z dnia 30.09.2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gniewkowie [4.57 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIII/356/2009 z dnia 28.10.2009r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów [3.99 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIII/357/2009 z dnia 28.10.2009r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gniewkowie oraz nadania jej regulaminu [9.18 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIV/368/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010 [2.48 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIII/358/2009 z dnia 28.10.2009r. w sprawie uchwalenia statutu Świetlicy wiejskiej w Markowie [8.46 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIV/367/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok [3.66 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIV/369/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2010 [5.44 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIV/370/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości [2.59 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIV/373/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie zasad i okoliczności używania hejnału Gminy Gniewkowo [3.8 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIV/375/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2010 [5.32 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIV/376/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne [2.78 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLV/386/2009 z dnia 30.12.2009r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne [2.92 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLV/379/2009 z dnia 30.12.2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok [3.7 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIX/405/2010 z dnia 28.04.2010r. w sprawie zmian w stałym podziale Gminy na obwody głosowania [3.8 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIX/408/2010 z dnia 28.04.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 619/7; 619/6; 619/4; 618/5 w Gniewkowie przy ul.Ogrodowej [324.38 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIX/409/2010 z dnia 28.04.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 465/2 w Gniewkowie przy ul.Inowrocławskiej [323.05 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIX/410/2010 z dnia 28.04.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 65/6, 66/9,72/3, 112/1 w Gniewkowie [314.07 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLIX/411/2010 z dnia 28.04.2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/104/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw i zmiany do uchwały Nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie utworzenia Sołectwa Bąbolin [68.45 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr LI/421/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków [357.76 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr LI/426/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ,na terenie Gminy Gniewkowo [1.31 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr LI/429/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały [541.24 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr LII/430/2010 z dnia 25.08.2010r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 [455.62 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr LII/431/2010 z dnia 25.08.2010r. w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 [456.55 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr LII/439/2010 z dnia 25.08.2010r. w sprawie dopisania do stałego podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze nowoutworzonych ulic w Gniewkowie oraz dokonania zmiany nazwy ulicy [642.03 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr LII/441/2010 z dnia 25.08.2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/91/97 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 września 2007r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w obrocie i używania artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Gniewkowo [385.32 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr LIII/447/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie wyłączenia dróg publicznych kategorii gminnej z użytkowania w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały [754.16 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr LIV/450/2010 z dnia 27.10.2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Gniewkowo lub jej jednostkom organizacyjnym [1.13 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr LIV/451/2010 z dnia 27.10.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji [780 KB]
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2013 08:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1225
26 sierpnia 2013 11:15 Jadwiga Stefańska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 11:15 Jadwiga Stefańska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 11:15 Jadwiga Stefańska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl