Urząd Miejski w Gniewkowie

Zbiór aktów prawa miejscowego zobacz archiwum »

Akty prawa miejscowego-Rada Miejska w Gniewkowie- kadnecja 2002-2006

Uchwały będące aktami prawa miejscowego z tej kadencji- patrz poszczególne pliki

Załączniki:

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/10/2002 z dnia 12.12.2002r. w/s ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 [495.39 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/11/2002 z dnia 12.12.2002r. w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 2003 rok [211.2 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/12/2002 z dnia 12.12.2002r. w/s ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2003 [958.3 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/13/2002 z dnia 12.12.2002r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2003 [278.29 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/14/2002z dnia 12.12.2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego. leśnego i od nieruchomości [314.99 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/20/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gniewkowa [625.01 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/31/2003 z dnia 28.02.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy oraz gospodarki pozabudżetowej na rok 2003 [668.67 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/35/2003 z dnia 31.03.2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gniewkowo [345.9 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VIII/39/2003 z dnia 24.04.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa za 2002 rok [383.84 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VIII/42/2003 z dnia 24.04.2003r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie [843.61 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/49/2003 z dnia 29.05.2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 433/7,433/8,433/10,433/11,433/12, 434,466/7,560/57 i 561/4 w Gniewkowie [2.37 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/50/2003 z dnia 29.05.2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 323/10,323/11 i 323/16 w Gniewkowie [2.3 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/51/2003 z dnia 29.05.2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7/1 w Gniewkowie [1.89 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/53/2003 z dnia 29.05.2003r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie [9.71 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr X/58/2003 z dnia 27.06.2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gniewkowo [11.38 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr X/58/2003 z dnia 27.06.2002r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gniewkowo [13.56 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr X/58/2003 z dnia 27.06.2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gniewkowo [13.78 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr X/59/2003 z dnia 27.06.2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie [7.05 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/69/2003 z dnia 29.08.2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych [4.21 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/72/2003 z dnia 29.08.2003r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami [2.35 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/75/2003 z dnia 29.08.2003r. w sprawie zasad waloryzacji i wypłaty kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 2003r. [2.39 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/82/2003 z dnia 26.09.2003r. w sprawie zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym [2.63 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/83/2003 z dnia 26.09.2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych [3.62 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/84/2003 z dnia 26.09.2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej [2.48 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/95/2003 z dnia 09.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 [3.86 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/96/2003 z dnia 09.12.2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 2004 rok [2.24 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/97/2003 z dnia 09.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2004 [6.17 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/98/2003 z dnia 09.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2004 [2.31 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/99/2003 z dnia 09.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych [2.4 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/104/2003 z dnia 09.12.2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw [2.27 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/105/2003 z dnia 09.12.2003r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie do wydawania decyzji administracyjnych [2.3 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/107/2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gniewkowa [3.63 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/110/2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości [5.54 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVI/115/2004 z dnia 29.01.2004r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gniewkowa [6 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVI/116/2004 z dnia 29.01.2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gniewkowo [4.06 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVII/117/2004 z dnia 25.02.2004r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy oraz gospodarki pozabudżetowej na rok 2004 [3.97 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVII/119/2004 z dnia 25.02.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania zlecone, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania [2.77 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVII/120/2004 z dnia 25.02.2004r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków do dyspozycji jednostek pomocniczych [2.6 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVIII/122/2004 z dnia 25.03.2004r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego [6.95 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVIII/123/2004 z dnia 25.03.2004r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Gniewkowo [4.21 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIX/125/2004 z dnia 23.04.2004r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa za 2003 rok [2.49 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIX/135/2004 z dnia 23.04.2004r. w sprawie ochrony gruntów rolnych zaliczonych do klas IV, IVa, IVb wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego [2.68 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIX/136/2004 z dnia 23.04.2004r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej za potwierdzenie daty pewnej [2.5 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIX/137/2004 z dnia 23.04.2004r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone w placówkach wychowania przedszkolnego [2.46 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIX/138/2004 z dnia 23.04.2004r. w sprawie sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy [2.67 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIX/139/2004 z dnia 23.04.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych położonych na terenie Gminy Gniewkowo [2.88 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XX/143/2004 z dnia 25.05.2004r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Gniewkowo [4.31 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXI/149/2004 z dnia 06.07.2004r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo [2.43 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXI/152/2004 z dnia 06.07.2004r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/83/95 Rady Gminy w Gniewkowie z dnia 20 czerwca 1995r. w sprawie objęcia ochroną gruntów rolnych zaliczonych do klas IV,IVa,IVb wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego [2.63 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXII/157/2004 z dnia 14.09.2004r. w sprawie zmian w statucie MGOPS w Gniewkowie [2.71 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXII/158/2004 z dnia 14.09.2004r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy [2.7 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIII/161/2004 z dnia 15.10.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych położonych na terenie gminy Gniewkowo [2.54 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIII/162/2004 z dnia 15.10.2004r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych , stanowiących własność Gminy Gniewkowo, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe ,będących w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży [4.12 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/171/2004 z dnia 25.11.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 [3.71 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/172/2004 z dnia 25.11.2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 2005r. [2.31 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/173/2004 z dnia 25.11.2004r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2005 [6.53 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/174/2004 z dnia 25.11.2004r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2005 [2.63 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/175/2004 z dnia 25.11.2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gniewkowo [5.88 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/185/2004 z dnia 25.11.2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości [2.32 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXV/186/2004 z dnia 20.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy oraz gospodarki pozabudżetowej na rok 2005 [4.96 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXV/189/2004 z dnia 20.12.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso sołtysów i inkasentów oraz zwrotu kosztów dojazdu [2.31 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXV/190/2004 z dnia 20.12.2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały ustalającej wysokość podatku od środków transportowych na rok 2005 [5.01 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXVII/197/2005 z dnia 27.01.2005r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [11.49 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXVIII/214/2005 z dnia 17.02.2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ,dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania ,a także szczególnych zasad przyz [12.96 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIX/220/2005 z dnia 23.03.2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania ,odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja Podatkowa [5.02 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIX/222/2005 z dnia 23.03.2005r. w sprawie wskaźnika procentowego stanowiącego podstawę ustalenia dodatku mieszkaniowego [2.53 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIX/223/2005 z dnia 23.03.2005r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów [6.9 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIX/228/2005 z dnia 23.03.2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania ,a także szczególnych zasad przyzn [12.72 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/233/2005 z dnia 25.04.2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej [2.43 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/240/2005 z dnia 23.05.2005r. w sprawie sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im.Józefa Kostrzewskiego w Gąskach oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach [3.98 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIII/252/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie uprzyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gniewkowo na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2012 [2.59 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIII/253/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie przyjęcia Planu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2012 [2.74 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIII/254/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo [6.07 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIII/257/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy [10.55 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIII/258/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów [2.71 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIV/262/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania [2.72 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXV/266/2005 z dnia 09.09.2005r. w sprawie wprowadzenia do planu inwestycji na lata 2005-2007 zadania pn. budowa Sali gimnastycznej [2.56 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXV/269/2005 z dnia 09.09.2005r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewkowo [2.64 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXV/270/2005 z dnia 09.09.2005r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie [2.53 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVI/273/2005 z dnia 10.10.2005r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XX/143/2004 z dnia 25 maja 2004r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Gniewkowo [2.36 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/275/2005 z dnia 22.11.2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 [3.26 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/276/2005 z dnia 22.11.2005r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 2006r. [2.12 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/277/2005 z dnia 22.11.2005r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2006 [4.39 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/278/2005 z dnia 22.11.2005r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2006 [2.65 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/280/2005 z dnia 22.11.2005r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/120/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25.02.2004r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków do dyspozycji jednostek pomocniczych [2.55 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/281/2005 z dnia 22.11.2005r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo [4.95 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/285/2005 z dnia 22.11.2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania ,a także szczególnych zasad przy [11.11 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XL/294/2006 z dnia 16.01.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo oraz gospodarki pozabudżetowej na rok 2006 [4.72 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLI/299/2006 z dnia 17.02.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków [19.71 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/311/2006 z dnia 25.04.2006r. w sprawie sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury technicznej [2.44 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIV/315/2006 z dnia 25.05.2006r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze [3.51 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLV/320/2006 z dnia 29.06.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Gniewkowo oraz jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja Podatkowa [7.36 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLV/321/2006 z dnia 29.06.2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [14.85 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLV/323/2006 z dnia 29.06.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [3.75 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVII/332/2006 z dnia 17.08.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Ogrodowej, [8.43 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVII/332/2006 z dnia 17.08.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Ogrodowej, [12.48 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVIII/335/2006 z dnia 14.09.2006r. w sprawie sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Ogrodowej, [10.44 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVIII/335/2006 z dnia 14.09.2006r. w sprawie sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Ogrodowej,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Ogrodowej, [10.42 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIX/338/2006 z dnia 16.10.2006r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2007 [3.79 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr L/342/2006 z dnia 27.10.2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów [3.69 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr L/343/2006 z dnia 27.10.2006r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania ,a także szczególnych zasad przyznawa [11.18 MB]
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2013 08:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1188
26 sierpnia 2013 11:44 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 11:44 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 11:44 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl