Urząd Miejski w Gniewkowie

Zbiór aktów prawa miejscowego zobacz archiwum »

Załączniki:

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/71/99 z dnia 29.04.1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo [180.08 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr X/86/99 z dnia 31.05.1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gniewkowa [1.6 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/131/99 z dnia 13.11.1999r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Chrząstowo gmina Gniewkowo [2.9 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/132/99 z dnia 13.11.1999r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie ulic: Inowrocławska-Działkowców w Gniewkowie [1.78 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/148/99 z dnia 17.12.1999r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa we wsi Kępa Kujawska gmina Gniewkowo [787.18 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/149/99 z dnia 17.12.1999r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunikacji w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie [766.86 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XX/166/2000 z dnia 26.04.2000r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gniewkowo [580.07 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIII/177/2000 z dnia 29.06.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przebiegu rurociągu Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w granicach gminy Gniewkowo [4.9 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIII/181/2000 z dnia 18.08.2000r. w sprawie zmiany podziału gminy na stałe obwody głosowania ,ich granic i numerów oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych [594.58 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/212/2001 z dnia 30.01.2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych [818.53 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/217/2001 z dnia 06.03.2001r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy oraz gospodarki pozabudżetowej na rok 2001 [769.78 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/218/2001 z dnia 06.03.2001r. w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów [225.41 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/222/2001 z dnia 06.03.2001r. w sprawie czynszu regulowanego za lokale mieszkalne [504.29 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/223/2001 z dnia 06.03.2001r. w sprawie określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania [768.35 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXII/233/2001 z dnia 27.04.2001r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy [728.21 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXII/234/2001 z dnia 27.04.2001r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie [406.3 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXII/235/2001 z dnia 27.04.2001r. w sprawie zasad dotyczących ustalenia wysokości stawek czynszowych za dzierżawę terenów komunalnych gminy Gniewkowo [538.13 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXII/236/2001 z dnia 27.04.2001r. w sprawie ustalenia nowych cen i opłat na usługi komunalne [419.17 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/268/2001 z dnia 24.10.2001r. w sprawie zatwierdzenia programu ochrony środowiska w gminie [305.67 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/270/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2002 [482.06 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/271/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych [290.8 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/272/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 2002 rok [184.03 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/273/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso sołtysów i inkasentów oraz zwrot kosztów dojazdu [395.88 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/274/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2002` [826.27 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/275/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2002 [224.61 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/280/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych [207.8 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIX/284/2001 z dnia 13.12.2001r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy oraz gospodarki pozabudżetowej na rok 2002 [813.1 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XL/290/2001 z dnia 28.12.2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu pod ogrody działkowe przy ul.Powstańców Wlkp w Gniewkowie [1.26 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XL/291/2001 z dnia 28.12.2001r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Wielowieś i szpital gmina Gniewkowo [2.68 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLII/300/2001 z dnia 26.-2.2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w sklad mieszkaniowego zasobu gminy [6.17 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/304/2002 z dnia 26.03.2002r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe [429.73 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/306/2002 z dnia 26.03.2002r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gniewkowie [401.96 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIV/308/2002 z dnia 26.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miejskiego za rok 2001 [367.17 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIV/311/2002 z dnia 26.04.2002r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy [1.1 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIV/313/2002 z dnia 26.04.2002r. w sprawie zmian w zasadach sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiące własność mienia komunalnego Gminy Gniewkowo [231.78 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIV/322/2002 z dnia 26.04.2002r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe [222.29 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLV/324/2002 z dnia 20.05.2002r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Gniewkowo [625.46 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLV/326/2002 z dnia 20.05.2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewkowo [3.77 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVII/329/2002 z dnia 28.06.2002r. w sprawie upodziału Miasta i Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze ,ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [513.87 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVIII/343/2002 z dnia 16.09.2002r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania ,odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa [506.48 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVIII/347/2002 z dnia 16.09.2002r. w sprawie zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym [249.29 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVIII/350/2002 z dnia 16.09.2002r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy [1.48 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIX/352/2002 z dnia 10.10.2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 433/7, 433/8, 433/10, 433/11, 433/12, 434, 466/7, 560/57 i 561/4 w Gniewkowie [1.55 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIX/353/2002 z dnia 10.10.2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 622 i 623/1 w Gniewkowie [1.45 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIX/354/2002 z dnia 10.10.2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 578/13 w Gniewkowie [1.39 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIX/355/2002 z dnia 10.10.2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 12/1 we Wielowsi gmina Gniewkowo [1.5 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIX/356/2002 z dnia 10.10.2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 465/2 w Gniewkowie [2.25 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIX/361/2002 z dnia 10.10.2002r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych ,na terenie miasta i gminy Gniewkowo , obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu [616.96 KB]
Dokument wytworzony przez: Rada
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2012 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1673
26 sierpnia 2013 11:02 Jadwiga Stefańska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 11:02 Jadwiga Stefańska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 11:02 Jadwiga Stefańska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl