Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Akty prawa miejscowego- Rada Miejska w Gniewkowie - kadencja 2018-2023

Załączniki:

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/19/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019 [574.19 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/20/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2019 [1.11 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/21/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2019 [784.47 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu na 2019 rok [13.81 MB]
II część Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu na 2019 rok [10.93 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu [175.09 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr V/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok [3.95 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr V/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [287.7 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr V/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gniewkowo [190.38 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/35/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok [477.21 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/37/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gniewkowo [167.15 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [300.23 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [178.51 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/40/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty [172.63 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/43/2019 z dnia 27 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok [1.49 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/45/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie [942.45 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/46/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gniewkowo [2.72 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/48/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [738.8 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/51/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. [1.05 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VIII/52/2019 z dnia 27 marca 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok [7.21 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VIII/53/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2019r.” [1.22 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr X/64/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego [1.05 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr X/65/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na 2019 r. [836.55 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/69/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 [4.71 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/71/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo [573.36 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/73/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo [3.23 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/80/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie [580.45 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/81/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji [1.78 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/85/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo [1.55 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/87/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniewkowo [1.11 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/92/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo [427.23 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/94/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr 936 położonej w miejscowości Gniewkowo przy ul. J.Kilińskiego [4.95 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/96/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie [614.42 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/97/2019 z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 [10.81 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/98/2019 z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 [4.47 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/102/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 [9.87 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/103/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2020 [730.91 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/105/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2020 [1.03 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/110/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi [797.7 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/111/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [2.86 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/112/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [1.25 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/113/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty [1.23 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/114/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [2.14 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/115/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy [696.44 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVI/116/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok [26.33 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVI/118/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 [7.34 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVI/119/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze [472.2 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVI/120/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo [2.63 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVI/125/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gniewkowa [866.34 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVII/126/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 [4.08 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych szkół podstawowych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo [570.84 KB]