Wybory ławników na kadencję 2012-2015

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/61/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu rejonowego w Inowrocławiu

UCHWAŁA NR  IX/61/2011

Rady Miejskiej w Gniewkowie  z dnia  29 czerwca 2011r.

 

w sprawie  powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U.  2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;  Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128: Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146,  Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230) oraz art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz.

2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr

130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007

r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766,

Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482, Nr 230, poz. 1698, z 2008 r.

Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507, Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9,

poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 364, z 2011r. Dz.U. Nr 109, poz. 627 u c h w a l a się co następuje  :

§1.Powołać zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015  w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie   w następującym składzie:

1. Aleksander Pułaczewski

2. Wiesław Wesołowski

3. Karol Smoła

i upoważnić Przewodniczącego Rady do zwołania pierwszego posiedzenia zespołu, na którym powołani członkowie dokonają wyboru przewodniczącego zespołu .

§2.Powołany zespół zobowiązać do przedstawienia  przed dokonaniem przez Radę wyboru ławników –opinii o kandydatach oraz sporządzonej alfabetycznie listy zakwalifikowanych kandydatów  .

§2.Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady .

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady - mgr Janusz Kozłowski

U Z A S A D N I E N I E

 

                            Niniejszą uchwałę wywołuje się zgodnie z art. 163 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych .

 

Podpisał /-/ Przewodniczący Rady - mgr Janusz Kozłowski

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.06.2011
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2011 07:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 868
19 sierpnia 2011 07:40 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.