Wybory ławników na kadencję 2012-2015

Informacja dotycząca zmiany zasad zgłaszania kandydatów na ławników kadencji 2012-2015

 

 

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informuję , że zmianie ulegną zasady zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych , (Dz. U. Nr 109, poz. 627) , nowe regulacje  wejdą w życie z dniem 14 czerwca 2011r.  i polegać będą m.in. na :
- rozszerzeniu  kręgu  osób uprawnionych do kandydowania  o prowadzących działalność gospodarczą w miejscu kandydowania oraz kręgu osób , którzy  ławnikami być nie mogą tj. oprócz radnych gminy – także  radni powiatowi i wojewódzcy, 
-zwiększeniu  ilości obywateli , którzy dokonać mogą zgłoszenia kandydata z 25 do 50,
-obowiązku dołączenia do zgłoszenia  aktualnego odpisu  z KRS albo odpisu lub zaświadczenia,  potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji w sytuacji , gdy zgłoszenia dokonuje stowarzyszenie , inna organizacja społeczna lub zawodowa – zarejestrowana na podstawie przepisów prawa ,
-obowiązku dołączenia do zgłoszenia  również oświadczenia kandydata , że nie jest , lub nie był pozbawiony  władzy rodzicielskiej  oraz , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona , ani zawieszona,
-zmniejszeniu ilości fotografii  z 3 do 2 i powinny to być zdjęcia wykonane według wymogów obowiązujących przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
-zmianie kręgu podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów  , w tym również do orzekania z zakresu prawa pracy .
                                               W celu zapoznania się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi wyżej wymienioną ustawą – zainteresowane osoby odsyła się do  Biuletynu Informacji Publicznej  tut. Urzędu, gdzie zamieszczono cały jej tekst  w zakładce „wybory” .Informacji na ten temat uzyskać można również w pokoju nr 17.

Podpisał /-/  Przewodniczący Rady - mgr Janusz Kozłowski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.06.2011r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2011 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1503
16 czerwca 2011 14:29 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.