Wybory ławników na kadencję 2012-2015

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewkowie w/s wyboru lawników na kadencję 2012-2015

                           I N F O R M A C J A

                              W związku z upływem w 2011  kadencji ławników sądowych –działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.) , rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia (Dz. U. z 2006 , Nr 50,poz.370) oraz na podstawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie określenia liczby ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE  ZWRACA                        SIĘ O ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
DO SĄDU REJONOWEGO W INOWROCŁAWIU


Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy zapotrzebowanie w kadencji 2012-2015  wynosi : 3 ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu , w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Sądu Pracy w Inowrocławiu .
Ławnikiem może być wybrany ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci, aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze czynnej służby wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszeń dokonują :
-prezesi sądów,
-stowarzyszenia,
-organizacje związkowe,
-organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
                                   Informuję , że termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 30 czerwca 2011r.  Pisemnych zgłoszeń proszę dokonywać w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11 pokój nr 17 w godzinach 700 – 1500  od  poniedziałku do piątku . Zgłoszeń kandydatów należy dokonać wyłącznie na druku karty zgłoszenia określonej w cytowanym na wstępie Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wzór karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie -pokój nr 1 oraz pokój nr 17.
Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu na stronie www.ms.gov.pl. (zakładka „Działalność- Formularze”) .
                                Do karty zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, kandydat ma obowiązek załączyć:
1. 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3. Oświadczenie że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszającej kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona w  liście  ( druk do pobrania wraz z kartą zgłoszenia).
                              Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
                              Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy ( 30 czerwca), pozostawia się bez biegu.


Podpisał /_/ Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

Gniewkowo , 24.05.2011r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.05.2011r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2011 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2180
31 maja 2011 10:55 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu.
31 maja 2011 10:55 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu.
31 maja 2011 10:55 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu.