Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2010-2014 zobacz archiwum »

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 27 października 2014r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Gniewkowie
w dniu 27 października 2014r.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli- według załączonej listy obecności.
                        Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady, który powitał wszystkich przybyłych i poinformował o zmianie w porządku obrad , jaka zostanie zaproponowana na najbliższej sesji w związku z przewidywaną nieobecnością pana Tadeusza Derezińskiego, który miał wystąpić w pkt 5 obrad.

                        Następnie pan Przewodniczący przystąpił do omawiania pkt 6 – tj. do informacji na temat oświadczeń majątkowych. Po omówienia tej informacji – pan Kozłowski podkreślił, że do tej pory nie otrzymał żadnej informacji z Urzędu Skarbowego na temat analizy tych oświadczeń.  Radna Lewandowska zgłosiła zapytanie, że cały czas nie wie, jak prawidłowo winno się sporządzać takie oświadczenie, jeżeli chodzi o dochody współmałżonka.  Pani Sekretarz przekazał, że takie pytania padały także w Powiecie, który wystosował zapytanie do Warszawy i otrzymano odpowiedź, że w oświadczeniu radny winien podawać własne dochody, a dochody współmałżonka może wpisać. Radna Lewandowska zapytała także o to, czy rozliczenie składa się to wspólne, czy „PIT-y winny być uszczegółowione”, na co pani Pęczkowska odpowiedziała, że wyszczególnione.  Przewodniczący Rady przekazał, że przy składaniu oświadczeń na koniec kadencji – po wyliczeniu dochodu PIT-ów się nie składa.
                        Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił panią Wicleben o zreferowanie przedłożonej uprzednio informacji na temat zadań oświatowych . W trakcie tego wystąpienia na posiedzenie przybyła radna Joanna Borowska. Po szczegółowym omówieniu przedstawionych materiałów przez panią Kierownik Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Pan Kozłowski zapytał o to, czy były w Gminie problemy z podręcznikami do I klas., na co pani Wicleben zaprzeczyła. Radna  Lewandowska wystąpiła natomiast z zapytaniem o to, kiedy rodzice otrzymają pieniądze. Pani Kierownik  wyjaśniła, że po sesji uruchomiona zostanie II transza. Pani Skarbnik dodała, że środki na wyprawki przyszły w zeszłym tygodniu. Zarówno te środki, jak te, które dziś wpłynęły zostaną wprowadzone do budżetu. Radna Lewandowska wyraziła zaskoczenie regulacjami prawnymi w zakresie wsparcia udzielanego rodzicom uczniów. Nie było więcej  pytań do informacji omówionej przez Kierownika SZEAS.
                        Pani Skarbnik przystąpiła do omówienia przygotowanych zmian do budżetu Gminy, zaznaczając, że rozdała radnym obowiązującą dziś wersję zmian, ale nie wie, czy nie zmieni się ona do czasu sesji. Jeśli wpłynie jakaś decyzja od Wojewody, to chodzi o to, aby tego nie wstrzymywać. Następnie pani Rutkowska omówiła poszczególne zmiany. Po jej wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Kopiszka zwrócił uwagę na wysokość dochodu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych , który uleg zmniejszeniu w stosunku do planu. Radny zapytał o przyczynę tego zmniejszenia, czy jest to może spowodowane zastosowaniem jakieś ulgi. Pani Skarbnik podała, że chodzi o kwotę 300.000 zł , która stanowi należność od jednego podatnika. W tej sprawie toczy się postępowanie, jest obecnie w Kolegium i zapobiegawczo dochód ten został zmniejszony. Pan Kopiszka wskazał na kolejną kwotę- 20.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego. Radny przypomniał, że tydzień , czy dwa tygodnie temu była umowa podpisana , jako inwestycja polegająca na dołożeniu punktów oświetleniowych. Wcześniej ukazało się zarządzenie  o przekazaniu mienia tej firmie, która z wolnej ręki wykonywała to zadanie. Pan Kopiszka zapytał, czy to przekazanie ma formę użyczenia, czy może dzierżawy, czy też przekazanie majątku gminnego prywatnej firmie. Burmistrz odpowiedział, że w tym uczestniczyła ENEA, która jest właścicielem całego tego majątku w postaci oświetlenia w Gminie. To zostało uregulowane i dzięki temu można było „wejść na realizację” tych inwestycji, a te 20.000 zł to jest w ramach bieżącej konserwacji.  Radny Kopiszka  przekazał, że czytał o tym na stronie Ministerstwa Gospodarki , że firmy energetyczne nie mają podstawy prawnej, by żądać przekazywanie tego mienia, zwłaszcza nowego. Pan Roszak oświadczył, że nie będzie zaprzeczał, że nie ma dobrej regulacji w tym zakresie określającej co jest własnością energetyki, a co gmin, bo jest dużo dualizmu. Burmistrz wskazał na sytuację, w których gminy płacą za oświetlenie dróg, których nie są zarządcami. Nie raz występowano w tej sprawie do Ministra, zajmował się tym również swego czasu Trybunał Konstytucyjny. Burmistrz oświadczył, że nadal uważa , że gminy nie powinny płacić za oświetlenie dróg , które nie są w ich zarządzie. Gmina związana jest taką sytuacją, że gro majątku jest własnością : ENEI i ENERGI oraz firmy „córka” tej pierwszej ENEOS , która zajmuje się oświetleniem. Radny Kopiszka powiedział, że trwają prace nad zmianą prawa  i nie trzeba chyba inwestycji za 370 tys. zł zlecać z wolnej ręki i potem jeszcze przekazywać ten majątek. Burmistrz zapewnił radnego , że wszystko zrobione zostało zgodnie z prawem. Można dyskutować na ten temat w sposób „akademicki”, ale najważniejsze jest to, że Gmina ma nowe punkty świetlne, że ulice, które do tej pory były ciemne- mają nowe oświetlenie. W taki sposób jest to realizowane od lat. Pan Kopiszka zapytał, czy chodzi o ledowe oświetlenie, czy takie jak dotychczas. Pan Roszak odpowiedział, że jest to oświetlenie tradycyjne. Radny Pułaczewski zapytał o kowtę przeznaczana z budżetu na oświetlenie dróg krajowych. Burmistrz wyjaśnił, że ok. 50% wydatków na oświetlenie stanowią kwotę wydatków na te właśnie drogi oraz drogi powiatowe i wojewódzkie. Pan Roszak podał przykład gmin: Lubicz i Kowal, gdzie wydatki na oświetlenie są tam bardzo duże. Burmistrz wyraził opinię, że gminy płacą za coś, co leży w gestii Państwa,a to raczej nie jest zgodne z Konstytucją. Radny Pułaczewski zwrócił uwagę , że w rachunkach za energię -50%  należności stanowi z góry narzucona kwota na utrzymanie sieci.  Pan Kopiszka stwierdził, że inne gminy stosują umowy użyczenia, a nie przekazują  mienia. Burmistrz dodał, że inne samorządy wyłączają też oświetlenie. Pan Pułaczewski powiedział, że przy takiej umowie naprawą sieci nie będzie zajmowała się już ENEA. Pan Kopiszka zauważył, że przecież przy tej nowej inwestycji , to Gmina płaci za każdy nowy słup. Burmistrz przekazał, że płatności realizowane są w ramach umowy „parterowej”, dzięki czemu można było wejść na realizację zadań, ale teraz to Burmistrz już nie wie , czy dobrze , iż jest to robione. Radni potwierdzili, że dobrze się stało, że jest to robione. Problem polega na tym, że nie raz i nie dwa zastanawiano się nad tym, czy ma być organizowany przetarg,  że też chciano by mieć wpływ na to, kto będzie zajmował się konserwacją urządzeń oświetleniowych na terenie całej Gminy. Chodzi jednak o to, że kiedyś ENEA ,a teraz ENEOS – jest monopolistą , właścicielem i Gmina nie ma na to wpływu. Radny zapytał o to, dlaczego zatem , skoro Gmina nie przekazała wszystkich słupów ma płacić jeszcze za remont, wymianę żarówek np. za kwotę 300 tyś zł. Pan Kopiszka zapytał o to, ile takich żarówek wymienia się w ciągu roku , czy np. 100 sztuk , a to wychodzi 3 tys. zł za 1 żarówkę. Pan Roszak uznał, że nie jest to temat na taka dyskusje, bo temat rozbijany jest na czynniki proste. Tam przekazano również oprawy na słupach energetyki , przekazano jedną starą linię, gdzie potrzebna była amortyzacja i zawarto umowę parterową z ENEOSEM. To zadanie jest realizowane i zdaniem Burmistrza jest ono ważne, ale problem polega na tym, że przez takie uwarunkowania, które dotyczą nie tylko naszych relacji, ale całego kraju  chyba, że ktoś ma wydzielone zupełnie , swoje linie np. linie oświetleniowe dużych agromelacji- to może sobie to dowolnie regulować, bo jest w całości właścicielem tego mienia. Dawniej to co Gmina robiła z mocy prawa przechodziło na energetykę,  ¾ opraw na terenie Gminy wisi na słupach wysokiego, bądź średniego napięcia. Radny Kopiszka powiedział, by może w takim razie rozważyć to na przyszłość, by nie być skazanym na monopolistę, który nie wpuści na nasz teren nikogo innego, np. nowej firmy, która może pojawić się  np. za 2-3 lata. Burmistrz zaznaczył, że ENEA i tak  nie wpuści nikogo obcego na konserwację swoich urządzeń. Zdaniem pana Pułaczewskiego „mamy jakby związane ręce”. Radny Kopiszka ponownie zwrócił uwagę na formę przekazywania majątku, że powiększa się  jeszcze ten majątek zamiast robić to np. w formie umowy użyczenia.  Radny Pułaczewski zauważył, że i tak prawie 100% wcześniejszego majątku jest własnością ENEII. Pan Kopiszka ponowił uwagę, że samorządy wprowadzają zmiany w tym zakresie i zmienia się także prawo regulujące te kwestie. Zdaniem pana Pułaczewskiego, gdyby rzeczywiście miało się coś zmienić, to najpierw należałoby zmienić prawo , ustawę. Pan Kozłowski dodał, że wówczas np. odeszłoby Gminie oświetlenie np. dróg krajowych, wojewódzkich. Pan Smoła zapytał o to, w jakim procencie wykonane są te oświetlenia. Burmistrz odpowiedział, że „dziś mieli dalej ruszyć”, jeszcze trochę zostało. Radny Smoła zapytał , czy zrobiono np. połowę, na co otrzymał odpowiedź, że może tak.
Radny Bożko zwrócił uwagę na zaplanowaną w budżecie kwotę ekwiwalentu za odzież dla kierownika USC. Pani Sekretarz wyjaśniła, że z mocy ustawy wynika taki obowiązek i jest to związane z zakupem stroju do udzielania ślubu.
                                   Radna Paul poinformowała, że w środę chciałaby podziękować radnym za te zbiórki środków, z których zostało jej jeszcze 500 zł. Proponuje przeznaczyć te pieniądze na wieczerzę wigilijną do Gimnazjum i 100 zł dla Ośrodka Kultury. Radna przekazała, że po przeliczeniach wyszło, iż prze okres 4 lat łącznie zebrano ok. 11.000 zł.
                                   Przewodniczący Rady przekazał natomiast , że on również będzie miał swoje podziękowania i chce zaprosić po sesji do wspólnego zdjęcia.

                                   Następnie pani Sekretarz omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014. Pani Pęczkowska wyjaśniła, że chodzi głównie o zmianę preliminarza kosztów zakresie uzależnień od narkomanii. Kwota pozostaje taka sama , tylko były : szkolenie i delegacje, a będzie jeszcze program profilaktyczny w Gimnazjum. Nie było pytań do tego projektu uchwały.
                                   Przewodniczący Rady powiedział, że przyszła sesja będzie ostatnią  w tej kadencji, chyba , że zdarzy się coś nieprzewidzianego, więc sesji L- tej raczej nie będzie.
                                   Radny Bożko zgłosił, że na jego ulicy przebiega linia wysokiego napięcia i mieszkańcy twierdzą , że niektóre ,te wysokie drzewa stanowią zagrożenie, zwłaszcza na końcu ulicy od Państwa Pawelskich. Burmistrz zapewnił, że się tym zajmie.
                                         Przewodniczący Rady poruszył kwestię organizacyjną , związaną z organizacją spotkania radnych po zakończeniu sesji. Ustalono, że chętni mają zgłaszać swój udział w biurze Rady.
                                   Radny Kopiszka zapytał o przejazdy przy ul.Kilińskiego i w Perkowie, czy  są już zrobione , na co pan Roszak wyjaśnił, iż gotowy jest tylko przejazd przez ul.Inowrocławską , a reszta nie jest skończona.
                                   Na tym o godz. 1615 zakończono posiedzenie.

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2014 07:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1009
05 grudnia 2014 07:42 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl