Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2010-2014 zobacz archiwum »

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 22 września 2014r.

Protokół z posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji

Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 22 września 2014r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie            rozpoczął Przewodniczący Rady – witając wszystkich przybyłych.

Na wstępie Przewodniczący Rady  poinformował o korespondencji, jaka wpłynęła w ostatnim czasie do biura Rady Miejskiej:
-piśmie  Posła na Sejm RP –Pana Piotra Króla, który w związku z objęciem mandatu wystąpił w sprawie współpracy z samorządem
-piśmie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS w sprawie przystąpienia Gminy do tego Stowarzyszenia w celu współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Wystąpienie to związane jest ze spotkaniem przewodniczących rad województwa kujawsko-pomorskiego, na którym po raz  pierwszy poruszony był problem bezpieczeństwa w województwie. Ważnym elementem, jaki był poruszany jest zapora na Wiśle we Włocławku. Wyjaśniono, że powszechna opinia, że wysoki stan wody jest dla tej tamy groźny nie jest prawdziwa , ponieważ poziom między jednym a drugim stopniem powinien być jak najwyższy , ponieważ są tam pionowe łopaty w turbinie i jeśli po jednej stronie stan wody jest niski, a po drugiej wysoki- to następuje wypłukiwanie podłoża i to jest zagrożeniem dla tej zapory. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na to, że przystąpienie do tego Stowarzyszenia wiązałoby się z koniecznością opłacania składek. Pan Kozłowski przekazał, że z omawianych zagrożeń typowe dla naszej Gminy były te, które wynikały ze wzrostu liczby parkujących pojazdów w akcjach p. pożarowych. Radna Lewandowska wystąpiła  o powiązanie kwestii tego zagrożenia („skakanie z szóstego pietra”) z tym, że Gmina miałaby płacić kolejne składki, co to Stowarzyszenie robiłoby na terenie Gminy . Przewodniczący Rady odpowiedział, że chodzi o to, że Stowarzyszenie SOLUTARIS działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów w tym celu. Pan Kozłowski  poinformował także, że w spotkaniu przewodniczących uczestniczył Poseł z PSL – pan Sosnowski. W trakcie tego spotkania poruszona została także kwestia „słynnego art. 243 byłego Ministra Finansów” . W trakcie dyskusji poruszano np. temat przeznaczenia wszystkich nakładanych mandatów na drogi .
Przewodniczący Rady przekazał też, że wszystkie oświadczenia majątkowe na koniec kadencji złożone zostały w terminie.
Pan Kozłowski przekazał , że będzie wystosowana odpowiedź na pismo Z-cy Prezesa RIO w Bydgoszczy w kwestii możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Pana Burmistrza . Wpłynął anonim , a ich się nie rozpatruje i dotyczy to opłat za dodatek „Gniewkowo”. Z tego , co wstępnie Przewodniczący Rady się zorientował, ani Rada, ani Burmistrz nie popełnił tu „przestępstwa finansowego”, ale ostatecznie wypowiedzą się w tym zakresie prawnicy. O stanowisku w tej kwestii radni zostaną poinformowani.
Kolejno, Przewodniczący Rady przystąpił do omawiania punktu obrad dotyczącego sprawozdania i oceny wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. O wystąpienie  poproszona została pani Skarbnik. Pani Rutkowska zwróciła uwagę, że radni otrzymali  wcześniej materiały (sprawozdanie i opinię RIO), które są obszerne, dlatego prosiłaby o ewentualne pytania. Przewodniczący Rady zachęcił radnych do wyjaśnienia wątpliwości i sam zapytał o wykazane w sprawozdaniu zaległości , których praktycznie Gmina nie odzyska. Pan Kozłowski zapytał o to, jaka jest procedura z tym związana , by to nie „ciągnęło się w budżecie”. Pani Rutkowska odpowiedziała, że zgodnie z procedurami te należności są zabezpieczane  poprzez wpisy na hipotekę i jeśli wówczas nie ma możliwości ich ściągnięcia- to Urząd Skarbowy wydaje informacje o umorzeniu. Aby nie nastąpiło  przedawnienie po 5 latach robi się to zabezpieczenie hipoteką, wtedy są jeszcze jakieś możliwości odzyskania dochodów.
Radny Kopiszka wystąpił z zapytaniem w kwestii dochodów, gdzie odnotowano stosunkowo duży wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim ( z 44% do 59%). Radny zapytał, czy jest to wynikiem wpłat na przyszłe półrocze, czy może dochody zostały niedoszacowane. Pani Skarbnik wyjaśniła, że  dochody oszacowane były zgodnie z wydanymi decyzjami. Na tak wysokie wykonanie wpływ miały wpłaty zaległości na podstawie wysłanych upomnień. Po II racie zdążono jednak wysłać upomnienia i w czerwcu było dużo wpłat. Z tych małych kwot powstało to większe wykonanie. Część mieszkańców np. z osiedla, gdzie podatek nie jest wysoki – płaciło z góry za cały rok, ale głównie jest to efekt spłaty zaległości. Nie było więcej pytań do pani Skarbnik w kwestii przedłożonej informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014r.
                                   Następnie przystąpiono do omawiania projektów uchwał. Jako pierwsza wystąpiła pani Skarbnik z projektem uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy na rok 2014r. Pani Rutkowska oświadczyła, że omówi tylko dodatkowo proponowane zmiany , oprócz tych, które radni otrzymali.  Pani Skarbnik odniosła się do ostatniej strony projektu uchwały , gdzie jest zapis o zakupie wkładu kominowego do świetlicy wiejskiej w Skalmierowicach ( 3.000 zł). Pani Skarbnik poinformowała również o decyzji Wojewody , w oparciu o którą proponuje większych dochody i wydatki o kwotę 103,33 zł (świadczenia społeczne-dodatki energetyczne). Również kolejna zmiana dotyczyła MGOPS tj. zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 3570 zł  i zmniejszenie puli wydatków (szafa do stanowiska dla osoby niepełnosprawnej)- są to wydatki realizowane z dotacji z PEFRON. Na prośbę Sołectwa Murzynko proponuje się zmniejszenie o kwotę 1540 zł w paragrafu zakupy 92009 i przeznaczenie tej kwoty na remont dachu i rynien spustowych przy świetlicy. Sołectwo Więcławice prosi natomiast ,aby zaakceptować stanowisko zebrania wiejskiego w kwestii rezygnacji z zadania- budowa boiska sportowego – 3.000 zł i przeznaczenie tej sumy na zakup opału do świetlicy. Sołectwo prosi także o zwiększenie o 2.000 zł kwoty na zakup kosiarki i kosy spalinowej. Pani Rutkowska omówiła również dodatkowe zmiany w „oświacie” – zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 1500 zł w SP Nr 1   na zakup krzeseł do Sali lekcyjnej . W § 4300 w rozdz. 80195  proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6500 zł na usługi transportowe w związku z przystąpieniem Gminy Gniewkowo do projektu „Umiem  pływać”. W rozdz. 85415 w § 3260 zmniejsza się planowane wydatki  o kwotę 8 000 zł , co przesuwa się na wcześniej wymienione wydatki  (transport i zakup krzeseł). Z § na dowożenie dzieci przesuwa się wydatki na dowożenie do przedszkoli szkół  gmin poza teren Gminy w wysokości 3500 zł (dowożenie dzieci niepełnosprawnych). W rozdz.70955 zabezpiecza się kwotę 12000 zł na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Urzędzie z uwagi na to , że refundacja następuje później.  Do projektu uchwały nie było pytań.
                                   Kolejno, radny Stefański odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/284/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.  Burmistrz wyjaśnił, że na jednym ze spotkań dotyczących tzw. „małego ZIT-u”  wykluczono Gminę Inowrocław , która wcześniej zawarła umowę o ZIT z Miastem Inowrocław . Pan Roszak oświadczył, iż nie może być takiego dualizmu , że gmina korzysta i czerpie korzyści z dwóch źródeł. Jest wspólne stanowisko gmin, aby Gminę Inowrocław z tego wykluczyć. Będzie to więc dotyczyło całego Powiatu oprócz Miasta i Gminy Inowrocław. Radna Lewandowska zapytała, czy odbyło się to „bezbólowo” , na co Burmistrz zaprzeczył.
                                   Radni nie mieli pytań do projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy  oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
                                   Radna Paul wystąpiła do Burmistrza z pytaniem o to jak będzie funkcjonowało targowisko na osiedlu. Burmistrz odpowiedział, że wróci to do stanu poprzedniego, na co radna zapytała, czy to nie będzie za wąski teren, a Burmistrz zaprzeczył. Pani Lewandowska zadała natomiast pytanie o to, czy osoby handlujące na Rynku nie chcą tam zostać. Pan Roszak odpowiedział, że chyba nie, ale nie rozmawiał z nimi na ten temat, ale wie, że zawsze chcieli handlować przy osiedlu.

Radna Szarpatowska wystąpiła z zapytaniem o to, za jaką kwotę wystawiony został w przetargu budynek po przedszkolu w Wierzbiczanach. Burmistrz odpowiedział, że chyba za ponad 200.000 zł.
                        Radny Pułaczewski zapytał natomiast o budynek po domu dziecka w Gniewkowie , na co pan Roszak odpowiedział, że ten obiekt jest już sprzedany.  Radny stwierdził , że tam nic się nie dzieje , budynek nie jest zabezpieczony, a tam biegają dzieciaki. Burmistrz obiecał, że wystąpi o jego zabezpieczenie .
Na tym , o godz. 1530 zakończono posiedzenia Komisji.

 

 

                                         

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2014 23:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 660
17 października 2014 23:36 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl