Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2010-2014 zobacz archiwum »

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 26 lutego 2014r.

Protokół z posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji

Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 lutego 2014r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady – witając wszystkich przybyłych.
                                         Kolejno, Przewodniczący poinformował , że  pismem z dnia 21.02.2014r. Wojewoda wszczął postępowanie w sprawie  stwierdzenia nieważności uchwały RM w Gniewkowie Nr XL/254/2014 z dnia 29.01.2014r. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pan Kozłowski wskazał na treść § 3 ust. 1 , która została zmieniona poprzez wprowadzenie zapisu mówiącego tylko o dniach funkcjonowania PSZOK, a winny być podane również godziny. Przewodniczący Rady oświadczył, iż jest zdania , że w uchwale nie jest to konieczne , podawanie godzin , to reguluje i podaje Prezes PK. W tej sytuacji są 2 możliwości : uchwała nie zostanie poprawiona i nadzór to odrzuci , więc pozostaną te stare godziny, albo zostanie to wprowadzone do porządku obrad i te godziny zostaną ustalone. Do 27.02.2014r. należy udzielić odpowiedzi, czy zostanie to zmienione we własnym zakresie . Radny Kopiszka  zaznaczył, że nie ma tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale o ile sobie przypomina w uchwale jest tylko zapis o podaniu  godzin w BIP-ie Urzędu. Nie w uchwale, a w BIP-ie należy zamieścić godziny otwarcia tego punktu. Burmistrz stwierdził, że to nadinterpretacja Nadzoru , spokojnie podchodzono do tej drobnej poprawki , ponieważ chodziło o pewne usprawnienie. Pan Kozłowski ponownie podkreślił, że właściwie „problem jest niewielki”, bo jeśli Nadzór odrzuci tą uchwałę, to pozostaną poprzednie ustalenia.
Przewodniczący Rady przekazał również, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski przesłał do załatwienia skargę pana Błażeja Lipinskiego na Burmistrza Gniewkowa i Kierownika SZEAS w Gniewkowie. Skarga przekazana została Komisji Rewizyjnej do analizy i przedłożenia Radzie propozycji jej rozstrzygnięcia. O wyjaśnienia na temat przedstawionych zarzutów poproszeni zostali także: Burmistrz, Kierownik SZEAS w Gniewkowie oraz radny W.Wesołowski (treść skargi dostarczona zostanie radnym na posiedzeniu Komisji). Komisja poproszona została o przedstawienie projektów uchwał, które  Przewodniczący Rady zaproponował rozpatrzyć na następnej sesji. Nikt z radnych nie wyraził sprzeciwu wobec tej propozycji.
                                   Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie przez Kierownika SZEAS sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Pani Kowalska poinformowała o obowiązku przedkładania niniejszego sprawozdania, a następnie omówiła dane zwarte w tym sprawozdaniu. Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.
                                   Kolejno, Z-ca Burmistrza omówił informację na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo za II półrocze 2013r.  Po tym wystąpieniu pan Kozłowski otworzył dyskusję. Radny Kopiszka zapytał o informację ekonomiczną tj. o procent ściągalności opłat za odpady . Radny zapytał, czy jest to już podliczone, czy może będzie to wynikało dopiero z wykonania budżetu.  Pan Drzażdżewski wyjaśnił, że dokładnie jest to trudno określić, ponieważ  na bieżąco wysyłane są upomnienia i te opłaty są egzekwowane drogą administracyjną. Burmistrz zwrócił uwagę na 2 problemy : pierwszy , wynikający ze składania deklaracji a drugi- to już same płatności. Pan Kopiszka powiedział, że rozmawiał prywatnie z pracownikami różnych firm przewozowych. W naszej Gminie od firm odpady odbiera tylko SANIKONT, ale radny słyszał o przypadkach przenoszenia odpadów z firm na osoby prywatne. Tym samym spada zysk na odbiorze tych  odpadów, co może spowodować , że takie firmy będą sobie te straty „odbijały” i spowoduje to wzrost kosztów w przetargu w następnym roku. Burmistrz stwierdził, że można się temu przyjrzeć, ale przedsiębiorcy mają umowy, funkcjonuje również od dawna ustawa o opakowaniach ( np. KCB) i to nie jest takie proste. Pan Kopiszka przyznał, że może w tych dużych tak, ale chodzi o te mniejsze firmy. W ubr. większość firm wymówiła umowy przedsiębiorcom np. REMONDIS, czy firma z Inowrocławia  i nie wiadomo, czy są nowe umowy, czy „te śmieci przeszły do domowych”.  Pan Roszak zapewnił, że sprawdzone zostanie jak wygląda gospodarka odpadami tych firm. Pan Kopiszka zgłosił , że po wejściu w życie tej ustawy są również przypadki wyrzucania śmieci , np. do rowów  (pochodzących z rozbiórek np. obudowy od komputerów, od telewizorów, wycieraczki od samochodów), dlatego ważna jest kwestia kontroli tych firm, jak to jest uregulowane. Burmistrz powiedział, że ustawa  wprowadziła wiele niejasności np. dzieje się tak, że w przypadku odpadów ponadnormatywnych , ktoś przywozi do PSZOK-u jednym transportem odpady w ilości rozpisanej na 4 osoby. To mieści się w „tym braku reguł”.  Jeśli są ustalenia, że każdy może rocznie przywieź tonę, to oznacza to dane gospodarstwo domowe, a to co jest ponad to , za to trzeba zapłacić. Radny Stefański zgłosił, że był w niedzielę na grodzisku w Ostrowie , gdzie jakaś firma ogrodnicza wyrzuciła torf, doniczki, worki itp. Radny zaznaczył, że to należałoby posprzątać, ponieważ jest to zabytek archeologiczny. Nie było więcej pytań do przedstawionej informacji.
                                   Kolejno pani Skarbnik przedstawiła propozycję zmian do budżetu Gminy Gniewkowo. Pani Rutkowska podkreśliła, że dodatkowo proponuje wprowadzenie zmiany polegającej na zwiększeniu o 40 tys. zł kwoty na zasiłki celowe, co pochodzi z innych paragrafów w ramach tego samego działu. Nie było pytań do projektu uchwały.
                                         Następnie radny Stefański odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 56/6,56/7, 57/2 i 57/3 w rejonie ulic Cmentarnej i Zajeziernej w Gniewkowie. Radna Lewandowska zapytała, czy chodzi o tereny prywatnych właścicieli, czy jest to może własność Gminy. Burmistrz odpowiedział, że generalnie dotyczy to prywatnych właścicieli, sporadycznie chodzi o działki komunalne. Pan Wesołowski zapytał, czy dotyczy to gruntów pana Mrówczyńskiego, co pan Roszak potwierdził. Z-ca Burmistrza dodał, że chodzi o grunty pod lasem . Radny Bożko zapytał natomiast , czy są to te grunty , co „się rolnicy starali” , na co Burmistrz zaprzeczył.  Pan Smoła zasugerował, że są to grunty położone przed panem Różyckim ,a pan Roszak to potwierdził. Nie było więcej pytań do projektu tej uchwały.
                                       Radny Stefański przedstawi zebranym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 40/4 i 40/5 przy ul.Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie. Do projektu uchwały nie było uwag.
                                       Następnie przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2014-2020”. Po odczytaniu projektu- radny Stefański wskazał na strony 43 i 46 , prosząc radnych o poprawę numeracji, a na str. 45 o poprawkę w II wersie od dołu. Po otworzeniu dyskusji przez Przewodniczącego Rady – pan Stefański zaproponował, by w części strategii dotyczącej analizy SWOT ująć w pozycji ”zagrożenia” punkt o brzmieniu „duża skala zatrudnienia w szarej strefie, szczególnie na terenach wiejskich”. Pan Stefański zasugerował także wprowadzenie zmiany na str. 41 w tabeli nr 4 , gdzie także w pozycji „zagrożenia”, by dopisać dwie pozycje: ”brak działań zmierzających do tworzenia tzw. „małej retencji wodnej” oraz „postępującą degradację obszarów o dużym znaczeniu przyrodniczym”.
Na tej samej stronie, ale w tabeli nr 5 w pozycji „zagrożenia”  radny zaproponował natomiast dopisanie punktu o brzmieniu „systematycznie wzrastające natężenie ruchu drogowego w osi drogi krajowej nr 15 oraz wojewódzkiej w kierunku Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia”.  Pan Kozłowski zaznaczył, by radny te wnioski przedstawił ponownie w trakcie sesji, a wówczas będą one głosowane. Radna Borowska oświadczyła, iż cieszy się, że radny Stefański zauważył ten problem , ale  w tej analizie jest coś takiego o „apatii” i nie ma podanego źródła. Podobnie , jak radny mówił o tej „szarej strefie”, ale też nie wiadomo na podstawie czego jest to twierdzenie, skąd wiadomo, że to zjawisko występuje szczególnie na terenach wiejskich. Mówi się o apatii w społeczeństwie, ale nie podaje się  na podstawie czego się tak twierdzi, skąd to wiemy. Radna zapytała, czy są źródła , które jednoznacznie o tym informują. Przewodniczący Rady upewnił się, czy radna te zapytania kieruje do radnego Stefańskiego. Pani Borowska odpowiedziała, że w kwestii „szarej strefy”- tak, bo ona również  to popiera, ale nie wie skąd o tym wiadomo, że  występuje to szczególnie na terenach wiejskich, czy to oznacza , że jest też w mieście , ale w mniejszym stopniu. Wiadomo jest, że takie zjawisko jest generalnie w Polsce, ale na podstawie czego wiadomo, że jest również u nas. Druga kwestia , to występujący zapis o „apatii i zniechęceniu” wśród społeczeństwa. Ktoś to napisał i radna jest ciekawa na podstawie czego takie stwierdzenie pada. Pan Stefański oświadczył, że strategia jest dokumentem ogólnym i jest coś takiego , jak „ogląd własny„ i prowadzone obserwacje. Jeśli chodzi o „szarą strefę” to wystarczy włączyć telewizor, gdzie ten problem jest ciągle poruszany, temat ten podnoszony jest też w Gazecie Prawnej w dodatku „Praca”, mówią też o tym  badania aktywności ekonomicznej ludności prowadzone przez GUS. Radny zachęcił ponadto do lektury na stronie Urzędu Pracy informacji na temat projektu innowacyjnego , gdzie wypowiada się o tym doktor socjologii – dr Kmieć. Badanie na losowo wybranych 300 kobietach z terenów wiejskich potwierdza , że ten problem tam właśnie  istnieje. Radny zaznaczył też, że strategia nie jest opracowaniem naukowym , więc nie widzi potrzeby , by na takie źródła się powoływać, ponieważ chyba wszyscy radni wiedzą o tym, że taki problem istnieje na terenie naszej Gminy. Radna Lewandowska stwierdziła, że te dane pochodzą chyba z diagnozy społecznej , jaka była niedawno opracowywana dla naszej Gminy i to jest chyba najbardziej wiarygodne źródło.  Radny Kopiszka zapytał, czy w tabeli nr 3 w zagrożeniach nie należałoby wpisać też zagrożenia spowodowanego likwidacją połączeń autobusowych , co powoduje zmniejszenie mobilności ludzi bezrobotnych. Radny Stefański zauważył, że jest zjawisko tzw. „wykluczenia komunikacyjnego”. Burmistrz zwrócił uwagę, że strategia jest też dokumentem otwartym i jeśli są takie zagrożenia, to jak najbardziej można je ująć. Radny Kopiszka wskazał też, na tab. nr 1 „Gospodarka Gminy Gniewkowo” w nawiązaniu do małej retencji zwrócił uwagę na potrzeby rolnictwa w zakresie nawadniania. Pan Kopiszka zapytał o to ile w Gminie jest legalnych i nielegalnych odwiertów głębinowych , bo już parę lat temu trzeba było zmieniać poziom ujęcia wodnego w Murzynnie . Radny zasugerował, że rozwój rolnictwa, który tego wymaga może stanowić jakieś zagrożenie dla poziomu wód gruntowych. Pan Kopiszka odniósł się też do zapisów ze str. 30 , gdzie podano ilość gospodarstw rolnych – 1868. Ta ilość wynika chyba z danych dotyczących podatku rolnego, a wystarczy tylko niewielka działka, by być podatnikiem tego podatku. Dane ze spisu rolnego mówią natomiast o 520 gospodarstwach. Burmistrz wskazał, że 3000m2 – to osada i to jest działalność rolnicza tak to trzeba traktować. Zdaniem pana Roszaka dane GUS- to jedna rzecz, one są często mylące, a dane , które „my posiadamy- to druga rzecz”.  Radny Kopiszka powiedział, że np. jego sąsiedzi są emerytami , ale mają ogródek i płacą podatek rolny . Burmistrz powiedział, że tak to wygląda, to nie jest jakaś  nisza, tak to jest. Radny ponownie stwierdził, że to nie jest struktura agrarna Gminy, to jest podane ze względu na podatek rolny. Wielu uczniów korzysta z tego typu strategii i spisują tego typu dane, że jest tyle małych gospodarstw. Burmistrz zwrócił uwagę, że tak czy inaczej Gmina i tak jest w Powiecie jedną z najsilniejszych jeśli chodzi o rolnictwo i potencjał tkwi w tych dużych gospodarstwach. Radny Kopiszka podał jeszcze przykład, gdy ktoś ma grunty na terenie innej gminy, a u nas tylko kawałek, dlatego uznał, że te dane są niewiarygodne.  Ilość gospodarstw rolnych radny porównał  też z podaną  ilością  przyłączy wodnych , których w Gminie jest nie całe 2000, z tego mogłoby wynikać , że pół miasta prowadzi gospodarstwa rolne. Pan Kopiszka wskazał też na zapis o tym, że w Gminie jedyną formą jest „rolnictwo indywidualne”, a są przecież jeszcze takie gospodarstwa jak GIKROL, czy w Więcławicach. Z-ca Burmistrza sprostował, że może nie jedyną , a przeważającą formą. Pan Kopiszka wskazał również na str. 11 , gdzie jest zapis o liczbie ludności w Gminie . Radny zwrócił uwagę, że mówi się , że liczba ta jest stała, zaś w strategii MGOPS podane jest , że ta ilość mieszkańców spada.  Burmistrz stwierdził, że liczba ta jest stała od kilku lat i to jest fakt. Radny Stefański uznał, że jeden z zapisów należy poprawić.  Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że skoro  było 15.200 mieszkańców , a jest 15.100- to jest to spadek.  Burmistrz uznał, że w tej drugiej strategii zapis należy zmienić. Radny Kopiszka wskazał jeszcze na str. 8 , gdzie zasugerował zmianę zapisu, ponieważ , to co podaje zapis nie jest „powyżej” tylko „poniżej”. Ustalono, jak ten zapis należy zmienić.  Radny zapytał także o szatą roślinną , o to czy do rejestru wpisane są jakieś użytki ekologiczne.  Pani Sekretarz zaprzeczyła, twierdząc , że tam wpisane są tylko drzewa.  Pan Kopiszka zapytał, czy zapis w strategii nie sugeruje, że coś takiego u nas jest. Przewodniczący Rady poprosił, by te zasadnicze punkty przygotować na piśmie w formie wniosku ,który będzie rozpatrywany na sesji.  Radny Stefański odniósł się do uwarunkowań ochrony środowiska , do zapisu o zlokalizowanym w południowej części Gminy obszaru chronionego krajobrazu. Radny odczytał zapis mówiący o tym obszarze  zaznaczając, że wody to tam praktycznie już nie ma, a do tego Zarząd Melioracji poszerzył Kanał Parchański, więc ten stan jeszcze się pogłębi. Nie widzi tego nawet Konserwator Przyrody, który wyraził na to zgodę. Ma być jeszcze budowana kolejna przepompownia w Modliborzycach, więc tego obszaru za chwilę nie będzie i dlatego też, radny tak często wspomina o tej małej retencji.
                                   Nie było więcej pytań do omawianego projektu  uchwały, wobec czego przystąpiono do kolejnego-  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na Terenie Miasta i Gminy Gniewkowo w latach 2014 – 2020. Pani Kierownik Zajonz rozdała radnym  nowszą wersję projektu uchwały. Pani Kierownik wyjaśniła, że w tym nowym projekcie uchwały zmienił się tytuł , który został dopasowany do strategii Gminy (za tym zmieniła się nazwy w całym dokumencie). Na str. 13 pani Kierownik zmieni opis do wykresu nr 17 , który jest nieczytelny i który będzie bardziej rozpisany. Na str. 8 zmieni się informacja o uruchomieniu żłobka w Gniewkowie (podano, że uruchomiony był w grudniu, a nastąpiło to w styczniu). Przewodniczący Rady przypomniał o uwagach pana Kopiszki dotyczących informacji o liczbie ludności Gminy. Pani Zajonz zapewniła, że zostanie to zmienione na sesję.  Radny Kopiszka podał, że chodzi o zapis na str. 6 o tym , że liczba ta „drastycznie spada”.  Następnie radny Stefański odczytał projekt uchwały. W trakcie dyskusji, pan Stefański powiedział, iż „chyli czoła” przed tym opracowaniem , ale będzie się upierał , by we wskazanych zagrożeniach podać jeszcze tą szarą strefę na terenach wiejskich. Pani Kierownik podała, że o tych zagrożeniach jest mowa na stronie 26. Pani Kierownik oświadczyła, że opracowując tą strategię bazowano na ankietach , których było 200, więc nie mało i skupiono się na tych 4 domenach , które warunkują korzystanie przez osoby z pomocy społecznej. Pani Kierownik wzięła również pod uwagę osoby niepełnosprawne i jest to dość duża cyfra (406 orzeczeń w tym roku). Pani Zajonz omówiła następnie poszczególne cele ujęte w strategii, podkreślając, że jej zdaniem są one trafione i dobrze wybrane. Pani Kierownik powiedziała, że nie skupiała się przy zjawisku bezdomności, bo jest 12 takich osób w Gminie , z czego część ujętych jest w schroniskach. Ta cyfra utrzymuje się z lat poprzednich . Nie było więcej pytań do tego projektu uchwały.
                                   Kolejno, radny Stefański odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo. Do projektu nie było uwag.
                                   Pan Stefański oświadczył, iż ponawia interpelację w sprawie posprzątania zabytku archeologicznego .
Radna Lewandowska  zgłosiła, że w imieniu mieszkańców ul.Toruńskiej występuje w sprawie hałasujących w nocy pojazdów ciężarowych  zjeżdżających  z ronda przy krajowej 15-tce . Spowodowane jest to chyba jakimś uskokiem między nową a starą nawierzchnią. Burmistrz zapewnił, że zna ten problem , wystąpiono już do generalnej Dyrekcji o nową nawierzchnię na odcinku 100-parę metrów (od ul.Kasprowicza do stacji paliw). Tam nawierzchnia się wybiła i jak jadą samochody ciężarowe, to hałasują.   Pani Lewandowska przekazała, że ścieżka rowerowa jest w dalszym ciągu nie naprawiona, wciąż są pozapadane fragmenty . Tam, gdzie były mokradła, jest zrobione prawidłowo, a tam gdzie podłoże było ustabilizowane, suche, tam jest najwięcej dziur. Burmistrz powiedział, że tam wejdzie Spółka i będzie to robiła.
Radna Lewandowska zapytała, czy jest jakiś przepis , który mówi o odległości od szkoły jaka musi być  spełniona , by w sklepie mógł być sprzedawany alkohol. Radna dodała, że zgłosiły się do niej 2 matki, które poprosiły , aby to wyjaśnić, ponieważ w sklepie u pani  Brzezińskiej jest alkohol. Pani Lewandowska rozmawiała z panią Brzezińską, która powiedziała, że to jest handel, z czegoś ZUS płacić trzeba. Pani Brzezińska oświadczyła, że ona dzieciom alkoholu , ani papierosów nie sprzedaje, ale robią to dorośli, którzy kupują i np. przed sklepem dają dzieciom, a na to już wpływu nie ma. Burmistrz stwierdził, że temat jest bardzo złożony i delikatny. Gdyby teraz spróbować „majstrować” przy uchwale, które przygotowana była bardzo dawno temu , to zrobi się ogromny problem. W mieście mało kto mógłby mieć koncesję. Radny Pułaczewski zasugerował, by może w takim razie zwiększyć kontrolę.
Radna Paul zwróciła uwagę, że nie widać w ogóle Straży Miejskiej. Radna zapytała również o to , co dzieje się ze starym Domem Dziecka. Burmistrz odpowiedział, że pierwsza sprzedaż obiektu nie powiodła się, teraz ogłoszony jest kolejny przetarg.
Radny Pułaczewski przypomniał, że już wcześniej zgłaszał problem picia alkoholu, libacji, jakie odbywają się przy boisku SP Nr 1 w Gniewkowie. Tam zostają porozrzucane butelki, często rozbite- woźni to zbierają, ale to stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla dzieci. Radna Lewandowska powiedziała, że woźni to robią, ponieważ to Szkoła jest gospodarzem obiektu.  Radny Pułaczewski zauważył, że po godz. 15-tej salą gospodaruję MGOKSiR. Pani Lewandowska uznała, że przecież po godz. 2200 obiekt można zamknąć.  Pan Pułaczewski zaznaczył, że można, ale to często dzieje się wcześniej.
Radny Kopiszka zgłosił, że ścieżka rowerowa na odcinku z Gniewkowa do Lipia też już się psuje, kostka osuwa się na wjazdach , 3 rzędy kostki „już zjechały”.  Burmistrz powiedział, że to będzie zrobione w ramach gwarancji.
Radny Stefański wystąpił z zapytaniem, czy gromadzone w Gniewkowie podkłady kolejowe przeznaczone są do tej nowej inwestycji, co pan Roszak potwierdził.
Radny Smoła zapytał, czy przewiduje się „odświeżenie” świetlicy w Kawęczynie. Burmistrz potwierdził, że będzie to robione „przez naszych pracowników”.
                                   Przewodniczący Rady poinformował zebranych , że rozmawiał z redaktorem Nawrockim , który poprosił, by odniósł się do zarzutów SIN, że opozycja nie ma możliwości wypowiadania się. Pan Kozłowski odpowiedział, że można się wypowiadać na posiedzeniach Komisji. Zdaniem pana Kozłowskiego te informacje są nieprawdziwe, bo jeśli ktoś z opozycji chciałby zabrać głos np. w sprawie inwestycji , to może to zrobić.  Przewodniczący Rady zaznaczył, że w wypowiedzi pana redaktora uściślił, iż  dopuszcza dyskusję, ale merytoryczną . Jeśli ktoś przedstawi propozycje  inwestycji, to winien wskazać źródła ich finansowania. Jeśli będą takowe konstruktywne propozycje, to można dyskutować, ale raczej w czasie Komisji , bo to jest czas , gdy można się spierać o swoje racje. Pan Kozłowski poruszył też kwestię informacji na temat zablokowania konta w Urzędzie, bo mieszkańcy pytali o artykuł na ten temat. Po wyjaśnieniach  odpowiedział , że  nie było blokady konta, chodziło tylko o zabezpieczenie kwoty na poczet tych studni , w sprawie których toczy się postępowanie. Gdyby konto było zablokowane , to nie byłoby wypłat . Po Gniewkowie krążą różne informacje , sensacja goni sensację, a dla niektórych „im gorzej, tym lepiej”. Burmistrz dodał, że ta informacja o blokadzie konta – „to już takie sięganie bruku kompletne”. Można się spierać, można się kłócić o różne wartości, o to w jakim kierunku ma się rozwijać Gmina. Jeśli ktoś pisze o zablokowaniu konta, to chyba bardziej ma „zablokowany rozum”. Była kwota zajęta, zabezpieczona „na poczet tej sprawy, którą wykreował były Prezes”. Burmistrz oświadczył, że „my oczywiście sobie z tym poradzimy”, ale najważniejsze jest to, że ta informacja skądś poszła, a nie jest żadną tajemnicą , że toczy się postępowanie sądowe. Po rozmowach z panem Marszałkiem, po 2 dniach, ten stan został przywrócony do poprzedniego. Na dziś na koncie jest ok. 1,5 mln zł , plus debet , z którego można korzystać. Do dyspozycji jest zatem ok. 3,5 mln zł, dlatego jest to nieuczciwe, „zwyczajne świństwo”. Dlatego Burmistrz zachęcił, by omijać tego typu informacje, różne fora, gdzie pewne rzeczy „są nakręcane”, ale tak jest w wielu Gminach i trzeba sobie z tym radzić.
                                     Nie było więcej pytań, wobec czego o godz. 1635 Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie Komisji.

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski 

 

Protokołowała:J.Stefańska

 

Data wytworzenia dokumentu: 26.02.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2014 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1192
31 marca 2014 09:29 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl