Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2010-2014 zobacz archiwum »

Protokół z posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 27 stycznia 2014r

Protokół z posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji

Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 27 stycznia 2014r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady – witając wszystkich przybyłych.
                                         Kolejno, Przewodniczący poinformował o wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 3 dodatkowych projektów uchwał:
-w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

-w sprawie aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją ,

-zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014.
Pan Kozłowski zaznaczył, że jeśli radni przyjmą ten wniosek , to projekty te zostaną wprowadzone do porządku obrad XL sesji.

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos przedstawicielowi MGOPS w Gniewkowie- pani Aleksandrze Marczak, która poprosiła o to, by mogła na początku omówić materiały przygotowane przez Ośrodek.
Pani Marczak  przekazała , że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gniewkowo do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odnosi się do programu systemowego dotyczącego osób nieaktywnych zawodowo i chodzi o kontynuację. Przewiduje się objęcie programem ok. 30 osób, z czego 24 to osoby , które będą robiły prawo jazdy, bo to cieszy się największym zainteresowaniem. 6 osób zainteresowane są kwalifikacjami w zakresie opieki nad osobami starszymi. Dofinansowanie do projektu to kwota 184.615 zł, udział własny wynosi 10% - tj. 19.384 zł w formie zasiłków  wypłacanych osobom biorącym udział w projekcie. Pani Marczak poinformowała również o celach i zadaniach projektu.  Zaznaczyła, że w roku przyszłym nie będzie to już w formie projektu systemowego. Nie było pytań do tego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie  projektu w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pani Marczak wskazała, że uchwała ta dotyczy rządowego programu- pomoc finansowa dla gmin  przez Państwo. W 2013r. było to realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej , było dofinansowane przy 40% udziale własnym gmin. Można było o to wystąpić, z czego Ośrodek zawsze korzystał – 80% stanowiło dofinansowanie , 20% wynosił wkład własny . Chodzi o ustalenie kryterium dochodowego-542 zł dla osoby samotnej, albo 456 zł dla osoby w rodzinie (od 100-150%). W tym roku Rada Ministrów podjęła uchwałę, która miała za zadanie wsparcie gmin , ale nie ma tam mowy o wspieraniu dożywiania osób powyżej 100% kryterium , dlatego wywołuje się niniejszą uchwałę na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej, który upoważnia Gminy do podwyższenia tego kryterium. Pomoc ma formę zasiłku celowego na zakup posiłków, zaś o dożywianiu dzieci w szkołach mówi inna uchwała podjęta przez Radę Miejską.
Radni nie mieli pytań również i do tego projektu.
                                   Następnie  przystąpiono do omawiania materiału przygotowanego przez Komendanta Policji w Gniewkowie – pana Janusz Świątkowskiego na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i Gminy. Po tym wystąpieniu pan Kozłowski otworzył dyskusję. Radny Kopiszka zapytał, czy na mapie Gminy są jakieś miejsca, gdzie tych przestępstw jest więcej. Pan Świątkowski powiedział, że można tak powiedzieć o terenach wiejskich nieogrodzonych, gdzie przestępca bywa bezkarny, są to też ogrody działkowe, miejsca szlaków kolejowych (kradzież linek)- udało się np. wykryć, że skradzione linki skupowane są w Inowrocławiu. Radny Kopiszka wystąpił z zapytaniem  , jakie kierują do niego mieszkańcy. Dotyczy to ścieżki rowerowej jaka kończy się na ul.Kilińskiego i dalej jest chodnik i rowerzyści nie wiedzą, czy mogą wjechać na ten chodnik, czy nie zostaną ukarani mandatem. Pan Świątkowski zapytał, czy rzeczywiście ktoś został ukarany mandatem za coś takiego. Zdaniem Komendanta „lepszym złem” jest poruszanie się po tym chodniku niż np. po drodze krajowej , o ile jest to robione z zachowaniem bezpieczeństwa i pierwszeństwa dla pieszych. Pan Kopiszka podkreślił, że są osoby , które patrząc na znak „koniec ścieżki” traktują go poważnie i mają takie wątpliwości. Komendant oświadczył, że nie słyszał o ukaraniu za takie wykroczenie i ma nadzieję, że tak będzie dalej.  Pani Mitaszka poruszyła kwestię nieuzasadnionych wezwań  pytając, o świadomość i odpowiedzialność mieszkańców z tym związaną. Radna zapytała, czy jest to nadużywane , ponieważ w skali kraju jest dużo takich przypadków. Komendant powiedział, że tak, jak radna zauważyła, że jest to wszędzie- tak jest to i u nas . Pani Mitaszka wskazała też na problem bezdomności i zapytała, czy są takie osoby na terenie Gminy i czy jest to jakoś monitorowane. Pan Świątkowski powiedział, że wszędzie są takie osoby, ale jest to na bieżąco monitorowane. Na tę chwilę jest to na tyle zabezpieczone, że raczej nikt nie zamarznie. Radny Stefański na wstępie pogratulował  panu Świątkowskiemu wzrostu wykrywalności pomimo wzrostu przestępczości , a następnie odniósł się do kwestii niebieskich kart , która w informacji nie występuje. Radny zapytał o opinię Komendanta na ten temat, czy w naszej Gminie też jest może 20 % wzrost, czy może spadek . Pan Świątkowski oświadczył, że jest tego dużo i każda „sztuka”, która jest – to jest o nią za dużo. Wspólnie z Urzędem, Policja stara się z tym walczyć, zmieniły się trochę przepisy – teraz Policja zakłada taka kartę bez zgody pokrzywdzonej osoby. Jest to robione niejako  z urzędu. Patrząc na Powiat- Gniewkowo nie odstępuje bardzo od danych . 448 interwencji domowych- to według Komendanta bardzo dużo i różne są tego przyczyny. Niebieskie karty prowadzi się  teraz do końca i nie ma już tak, że jak się ktoś wystraszy, to jest ona wycofana. Radny Stefański stwierdził, że to bardzo dobrze, że te karty zakładane są z urzędu, bo był pewien wskaźnik wycofywania niebieskich kart i czy w związku z tym jest on teraz mniejszy. Pan Świątkowski ponownie podkreślił, że nie ma teraz możliwości wycofania niebieskiej karty- założona prowadzona jest do końca, a najkrótsza procedura trwa ok. 6 miesięcy, a może trwać dłużej. Radna Lewandowska podała, że w 2013 roku , jak powstała ”komisja” – to było 21 kart , z czego ubyły dopiero 3, a obecnie jest ich 42. Przewodniczący Rady przekazał, że do niego wystąpiła mieszkanka z problemem, ale na ten temat będzie osobiście rozmawiał z Komendantem.
Nie było więcej pytań do przedstawiciela Policji, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej . Pan Jan Michalczyk przedstawił informację, jaką radni wcześniej otrzymali, po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań do Komendanta Straży Miejskiej.
                                   Kolejno, pan Kozłowski  poinformował o sprawach , jakie w okresie międzysesyjnym  wpłynęły do biura Rady:
-pan Błażej Lipinski wystąpił z wnioskiem o wydanie odpisu protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady. Na to wystąpienie udzielono odpowiedzi;

-udzielono też odpowiedzi Ruchowi Społecznemu SIN Gniewkowo na wniosek w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawcze- wniosek przekazany został Komisji Statutowej;

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski przesłał pismo w sprawie uwag do  uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/246/2013 z dnia 18 grudnia  2013r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014;

-skierowano wystąpienie do Posła na Sejm RP – pana Tomasza Lenza w sprawie wsparcia działań samorządu w zakresie finansowania planowanych  inwestycji sportowych w Gminie ( budowa boisk).
Przewodniczący Rady przekazał także, że w otrzymanym przez radnych  porządku wkradł się błąd- dotyczy roku, jest „2013”, a winno być „2014” i poprosił o jego poprawienie.
Radni poinformowani zostali również o interwencji w sprawie mieszkaniowej, jaką zgłoszono Przewodniczącemu na dyżurze. Sprawa zostanie skierowana do Rady.
                                   Następnie o przedstawienie projektu uchwały poproszona została pani Dorota Rutkowska. Do przedstawionych zmian do budżetu nie było pytań.
                                   Kolejno, omawiano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radny Kopiszka zapytał, czy ta zmiana nie wpłynie na przebieg przetargu . Burmistrz zapewnił, że nie i dodał, że w czwartek jest rozstrzygnięcie przetargu.
                                   Radny Stefański odczytał projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją. Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że zmiana dotyczy tylko i wyłącznie osób , jakie chcą skorzystać z programu , 2 osoby proponuje się dopisać. Nie było pytań do tego projektu uchwały.
                                   Po odczytaniu przez radnego Stefańskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014- pani Sekretarz  wskazała na załącznik nr 1, gdzie zmianie uległ pkt 7 (zmianie uległ zapis). Zmiana podyktowana była uwagami z Nadzoru Wojewody i zapis ten został dostosowany do tych uwag. Radni nie mieli uwag do projektu tej uchwały.
                                   Radny Smoła wystąpił z prośbą o pomoc w odśnieżaniu dróg.  Burmistrz odpowiedział, że kontaktowano się już telefonicznie z Dyrektorem i jeśli to nie poskutkuje, to jutro Burmistrz wystąpi do Starosty. Radny Pitera powiedział, że dzwonił w sprawie odśnieżania po godzinie 7-ej i do tej pory nikt nie przyjechał .Drogi od Suchatówki i Murzynna też są nieprzejezdne. Pan Kopiszka powiedział, że o 6-tej przejechał pług, ale po tym nie ma już śladu. Pan Roszak zwrócił uwagę na zawiewanie dróg , co spowodowane jest tym, że wcześniej na powierzchni śniegu utworzyła się tafla lodu i teraz z tego zawiewa śnieg na drogi.  Radny Smoła zapytał, czy Gmina za odpłatnością nie może przejąć tego odśnieżania. Burmistrz zwrócił uwagę, że to wiąże się z odpowiedzialnością, bo wówczas Gmina ponosiłaby odpowiedzialność , a Gmina ubezpiecza swoje drogi. Starostwo ubezpiecza natomiast swoje drogi i ma do tego swoje służby. Pan Roszak wyraził także swoją opinię na temat funkcjonowania powiatów podkreślając, iż jest zwolennikiem ich likwidacji.
Na tym , o godz. 1550  zakończono posiedzenie Komisji.

 

 

Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

Data wytworzenia dokumentu: 27.01.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2014 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1250
04 marca 2014 08:58 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl