Plany pracy i sprawozdania - kadencja 2010-2014

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2018

 

Plan pracy

 

Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2018

przyjęty na XLVI sesji w dniu 28 grudnia 2017r.

 

 

Lp.

 

Termin

 

Tematyka

 

Uwagi

 

 1.  

Styczeń

1.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.

 

 1.  

Luty

1.Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2017.

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2017.

3.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2016-2018 za rok 2017.

 

 

 

 

 1.  

Marzec

1.Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”.

2.Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2017.

 

 

 

 

 1.  

Kwiecień

1.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2017.

2.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2017.

 

 

 

 

 1.  

Maj

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2017 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.

 

 

 1.  

Czerwiec

1.Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy .

2.Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

 

 

 

 

 

 1.  

Lipiec

--------------------------------------------

Przerwa wakacyjna

 

 1.  

Sierpień

1.Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o.

 

 

 

 1.  

Wrzesień

1.Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

 

 1.  

Październik

1.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:

-złożonych Burmistrzowi,

-złożonych Przewodniczącemu Rady.

2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, poz. 949).

 

 

 1.  

Listopad

 

W razie potrzeb przewiduje się możliwość zwołania sesji w terminie uzależnionym od wyborów organów samorządu terytorialnego.

 

 1.  

Grudzień

Nowa kadencja Rady Miejskiej 2018-2023

 

 

 

 

*Porządek obrad każdej, zwyczajnej sesji Rady przewiduje stałe punkty:

-przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,

-informacja Burmistrza z działalności za okres międzysesyjny wraz z informacją na temat przetargów i realizacji uchwał Rady,

-zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych .

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 386
25 stycznia 2018 13:56 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)