Plany pracy i sprawozdania - kadencja 2010-2014

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w roku 2017

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie

za okres  od   stycznia  2017r.  do  grudnia 2017r.

 

                   Rada Miejska  w Gniewkowie w mijającym roku  odbyła 12 posiedzeń, a dziś spotyka  się po raz trzynasty. Od początku kadencji – Rada odbyła do tej pory łącznie 46 posiedzeń, w tym 5 sesji nadzwyczajnych, których zwołanie wynikało z konieczności podjęcia rozstrzygnięć przez Radę w określonych terminach.
                   Tak jak w poprzednich latach, radni poszczycić mogą się niemal 100-procentową  frekwencją w czasie sesji i wspólnych posiedzeń Komisji, których odbyło się 15, w tym 2 spotkania informacyjne.
                   W roku 2017 - Rada pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy. W okresie  sprawozdawczym podjęto 86 uchwał (bez uchwał z 28.12.2017r. + 2), co w stosunku do roku ubiegłego stanowi więcej o 23 (+2) uchwały.
                     Korzystając z uprawnień nadzorczych - Wojewoda Kujawsko-Pomorski wszczął postępowanie w sprawie  stwierdzenia nieważności uchwały Rady Nr XXXIV/162/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej ul.Rynek w Gniewkowie poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. Uchwałę tą Rada poprawiła we własnym zakresie. Pan Wojewoda zakwestionował też uchwałę Rady Nr XXXIV/163/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo i te uregulowana również zostały poprawione zgodnie ze zgłoszonymi uwagami.
W związku z pismem Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, skierowanym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego- Rada Miejska składała wyjaśnienia dotyczące przyjęcia uchwały Nr XXXV/167/2017 z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała ta została później zaskarżona przez pana Wojewodę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Termin rozprawy w sprawie tej skargi wyznaczony jest na dzień 10 stycznia 2018r.
Wydział Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgłosił również zastrzeżenia do uregulowań uchwały Nr XXXVI/179/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, a następnie stwierdził nieważność § 4 tej uchwały.
Obie uchwały dotyczące sieci szkół zostały ponadto zaskarżone do WSA w Bydgoszczy przez mieszkańca Gniewkowa, ale na rozprawie w dniu 22 listopada 2017r. skarga ta została oddalona. 
Wojewoda zakwestionował też uregulowania uchwały Nr XL/201/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczej straży pożarnych działających na terenie gminy  Gniewkowo. Uchwała poprawiona została przez Radę Miejską  we własnym zakresie.
W związku z zakwestionowaniem przez Nadzór uchwały Nr XLIII/234/2017 z dnia 25 października 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo – Rada Miejska poprawiła tą uchwałę oraz uchwałę Nr XLIII/233/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
                   W mijającym roku zastrzeżenia do prawa stanowionego przez Radę zgłaszała także Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu. W sierpniu  Prokuratura wystąpiła ze skargą na uchwałę Nr XXXVI/174/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2017r.   Termin  rozprawy przed WSA w Bydgoszczy wyznaczony został na dzień  20 grudnia 2017r.
Kolejne wystąpienie Prokuratury dotyczyło uchwały Nr XXVI/123/2016  z dnia 22  czerwca 2016r.  w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gniewkowo”. W październiku br. Prokuratura wystąpiła ze skargą do WSA w Bydgoszczy na § 12, § 13, § 27 ust. 2 i § 35 tej uchwały.
                 Z uwagi na podejmowaną tematykę -do najczęstszych rozstrzygnięć Rady zaliczyć należy uchwały podejmowane w sprawach gminnych finansów tj. zmian budżetu.
Ważnym i budzącym wiele kontrowersji  okazało się dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jak wcześniej wspomniano- rozstrzygnięcia przyjęte przez Radę Miejską oczekują na ocenę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
W związku ze zmianami w zakresie gminnych jednostek organizacyjnych- Rada Miejska dokonała zmiany statutu Gminy, a konkretnie załącznika dotyczącego tych jednostek.   
Po rozpatrzeniu wniosków, jakie zostały do Rady skierowane- w sierpniu zadecydowano o przyjęciu pośmiertnie w poczet Honorowych Obywateli Gminy Gniewkowie panów: Mariana Teppera oraz Marka Jasińskiego. Ponadto, po raz pierwszy Rada przyznała wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gniewkowo”  i wyróżnienie to otrzymał pan Czesław Trela.
Wiele uwagi Rady zajmowało także rozpatrywanie skarg mieszkańców na Burmistrza oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, których łącznie było 8.
Funkcjonowanie Rady poddane zostało również ocenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z uwagi na skargę, z jaką na jej działania wystąpił mieszkaniec Gniewkowa.
                       Trzymając się planu pracy – Rada  podejmowała kolejne zagadnienia :                                                                                               
-funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie oraz programów realizowanych przez Ośrodek;             
-funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie;     
-funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie;
-funkcjonowania gminnych jednostek oświaty;                                                      
-realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;                                                                              
-funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” oraz realizację przejętego zadania polegającego na odbiorze odpadów komunalnych;
-stanu bezpieczeństwa i porządku w Gminie;
-realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
-zmiany zasad głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego;
-realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.                      
                               Oprócz tematów, którymi Rada zajmowała się kolegialnie – komisje stałe i komisja doraźna  zajmowały się tematami wynikającymi z ich planu pracy.
Dodatkowo, poszczególni radni na sesjach  na bieżąco  zgłaszali zapytania, wnioski i interpelacje w sprawach, jakie napotykali w ramach sprawowanego mandatu. Z rejestru wniosków i interpelacji wynika, że w ubiegłym roku  radni występowali z zapytaniami 204 razy (bez sesji 20.12.i 28.12.2017r.) . Najczęstszym przedmiotem interpelacji i zapytań radnych był stan nawierzchni dróg gminnych oraz powiatowych (w tym: chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego), co odnotowano również w roku poprzednim. Największą aktywnością w takiej formie wykazali się radni: Jarosław Rychlewski oraz Szymon Krzysztofiak, a następnie  Aleksander Pułaczewski i Jerzy Ratajczak. Ponadto, radni pisemnie zgłaszali swoje wnioski, jak również uwagi przyjmowane od mieszkańców. W mijającym roku największą aktywnością wykazał się  radny Andrzej Żmudziński.
                        Dziękuję za dotychczasową współpracę oraz  za pomoc w realizacji podejmowanych przedsięwzięć, za wyrozumiałość, a także za uwagi służące poprawie organizacji pracy  Rady .

           

 

 

 

 


Gniewkowo ,   grudzień 2017r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 424
25 stycznia 2018 13:46 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)