Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 26 marca 2009r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gniewkowie , przy ulicy Toruńskiej

                                     

 

                                           BURMISTRZ    GNIEWKOWA

     

 

                                                        o g ł a s z a

 

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w Gniewkowie , przy ulicy Toruńskiej , oznaczonej  nr geodezyjnym  działki 366/7 o powierzchni 0,0725 ha, karta mapy 29, zapisanej  w księdze wieczystej KW 569 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 

 

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr 115/2008 Burmistrza Gniewkowa z dnia 24 września 2008r.w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gniewkowie
przy ulicy Toruńskiej.  

 

 

 

                                                    PRZETARG

 

 

 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w dniu

28 kwietnia  2009r.  o  godz.  9,30 w sali nr 20 .

 

 

 

1.    Cena wywoławcza  nieruchomości  gruntowej  wynosi : 60.000- zł , słownie : sześćdziesiąt  tysięcy złotych.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

2.    Nieruchomość  gruntowa  jest  wolna od obciążeń .

3.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

4.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie: 12.000,- zł, słownie: dwanaście  tysięcy złotych   na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005  prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie do dnia  24 kwietnia  2009r. (włącznie ).

5.    Działka znajduje  się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce zabudowy mieszkaniowo – usługowej ,  oznaczonej symbolem C-1, na terenie mieszkalnictwa z usługami podstawowymi w granicach strefy ochrony konserwatorskiej typu „ A „.

6.    Warunkiem zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7.    Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działek.

8.    Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia umowy notarialnej.                                                           

9.    Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.

 

10.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż 2.000,- zł,  słownie : dwa tysiące złotych, wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11.  Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

12.  Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .

13.  Wylicytowana cena nieruchomości gruntowej pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy notarialnej.

14.  Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej .

 

               

 

 

                     Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniewkowo, dnia 26 marca 2009r. 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.03.2009r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Strzyżewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2009 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3113
27 marca 2009 12:45 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.