Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 26 marca 2009r. o II prztargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gniewkowie , przy ulicy Cmentarnej

                                     

  BURMISTRZ    GNIEWKOWA

     

 

  o g ł a s z a

 

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w Gniewkowie , przy ulicy Cmentarnej , oznaczonej  nr geodezyjnym  działki  43/6 o powierzchni 0,2090 ha, karta mapy 23, zapisanej  w księdze wieczystej KW 11697 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 

 

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr 132/2008 Burmistrza Gniewkowa z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gniewkowie
przy ulicy Cmentarnej.  

 

 PRZETARG

 

 

 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w dniu

28 kwietnia 2009r. o  godz. 9.20 w sali nr 20 .

 

 

 

1.    Cena wywoławcza  nieruchomości  gruntowej  wynosi : 150.000- zł , słownie : sto pięćdziesiąt  tysięcy  złotych.
Nieruchomość  gruntowa  jest  wolna od obciążeń .

2.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

3.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie: 30.000,- zł, słownie: trzydzieści  tysięcy złotych   na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005  prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie do dnia  24 kwietnia  2009r. (włącznie ).

4.    Działka znajduje  się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce mieszkalnictwa ekstensywnego , działalności usługowej i sportu, oznaczonej symbolem D-1, w granicach strefy ochrony  konserwatorskiej typu „ B ”.

5.    Warunkiem zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6.    Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działek.

7.    Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia umowy notarialnej.                                                           

8.    Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.

 

9.    Postąpienie ceny nie może być niższe niż 5.000,- zł,  słownie : pięć  tysięcy złotych , wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

10.  Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

11.  Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .

12.  Wylicytowana cena nieruchomości gruntowej pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy notarialnej.

13.  Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej .

 

               

 

 

                     Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniewkowo, dnia  26 kwietnia  2009r.

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.03.2009r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Strzyżewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2009 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3140
27 marca 2009 12:42 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.