Przetargi

Przetarg nieogranioczony: Kanalizacja deszczowa w ul. Toruńskiej w Gniewkowie

Znak. 341 – PN/5/09

 

Gniewkowo: Kanalizacja deszczowa w ul. Toruńskiej w Gniewkowie
Numer ogłoszenia: 62592 - 2009; data zamieszczenia: 14.03.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3543014, faks 052 3543037.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewkowo.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kanalizacja deszczowa w ul. Toruńskiej w Gniewkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Toruńskiej w Gniewkowie. Zakres prac obejmuje budowę kanałów deszczowych o łącznej długości 469,5 m, budowę i podłączenie wpustów ulicznych bocznych, demontaż istniejących wpustów deszczowych, budowę podczyszczalni ścieków deszczowych, budowę wylotu do rowu melioracyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi być spełniony osobno przez każdego z Wykonawców). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie): a) wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o łącznej długości minimum 400 m o wartości co najmniej 500.000 zł brutto, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, b) potwierdzą, że dysponują kierownikiem robót sanitarnych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności sanitarnej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie) - posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy, łącznie wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 4 ustawy). 5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według zasady /spełnia/ lub /nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana będzie za odrzuconą..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętych zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 4) wykaz wykonanej co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (tj. wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o łącznej długości minimum 400 m o wartości co najmniej 500.000 zł brutto) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 5) dokument potwierdzający, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności sanitarnej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 6) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument (aktualne przynajmniej na dzień składania ofert) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, 2 i 3. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 1 ppkt 4, 5 i 6 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert., 2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gniewkowo.com.pl - logo BIP, zakładka Przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski, ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, pokój nr 11..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, sekretariat - pokój nr 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2009 18:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Chwiałkowski
Ilość wyświetleń: 3953
30 kwietnia 2009 12:48 (Mirosław Chwiałkowski) - Dodanie załącznika.
07 kwietnia 2009 15:08 (Mirosław Chwiałkowski) - Dodanie załącznika.
30 marca 2009 10:27 (Mirosław Chwiałkowski) - Dodanie załącznika.