Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa dotyczące kolejnych rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Gniewkowie pomiędzy ulicami Parkową i Rzemieślniczą

                                        BURMISTRZ  GNIEWKOWA

     

                                                        o g ł a s z a

 

 

kolejne   rokowania   na sprzedaż nieruchomości gruntowych   położonych w Gniewkowie pomiędzy ulicami Parkową i Rzemieślniczą   oznaczone  nr geodezyjnymi  działek  :

 

                         - 22/ 25 o powierzchni   0,0781 ha
                         - 22/ 22  wraz z  działką nr  22/23   o łącznej  powierzchni  0,1044 ha
                         - 22/ 20  wraz z  działką nr  22/21   o łącznej  powierzchni  0,1046 ha
                        

karta mapy 21 , zapisane  w księdze wieczystej KW  23483  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Uchwałą Nr XXII/182/2008  Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia30 kwietnia 2008r.

 

 

 

                                                   R O K O W A N I A

 

odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w dniu 09 marca 2009r. od  godz.  9.00  ( w odstępach  co 10  minut )   w sali nr 20 .

 

1.      Cena wywoławcza  nieruchomości  gruntowych  wynosi :


-  22/25   -   60.000,- zł , słownie:  sześćdziesiąt tysięcy złotych
-  22/22 wraz z  22/23   - 80.000,- zł , słownie:  osiemdziesiąt tysięcy złotych
-  22/20 wraz z  22/21   - 80.000,- zł,  słownie:  osiemdziesiąt tysięcy złotych

2.      Nieruchomości  gruntowe  są wolne od obciążeń .

3.      W rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

4.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata zaliczki  w  kwocie: 12.000,- zł, słownie: dwanaście  tysięcy złotych  ( na każdą nieruchomość )   na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005  prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie do dnia  04 marca 2009r. , na dowodzie wpłaty należy określić numer geodezyjny działki .

5.      Działki znajdują  się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce  oznaczonej symbolem  D-1, w obszarze mieszkalnictwa ekstensywnego , działalności usługowej i sportu, na terenie działalności usługowej i składów.

6.      Warunkiem zagospodarowania nieruchomości gruntowych jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7.      Zaliczka wpłacona przez uczestnika , który wygrał rokowania podlega zaliczeniu na poczet  ceny nabycia działki.

8.      Zaliczka przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania  od zawarcia

umowy notarialnej.  

9.      Rokowania przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.

10.  Ustalona w drodze rokowań cena  nieruchomości gruntowej pomniejszona o wpłaconą zaliczkę podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy notarialnej.   

11. Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej .
12. Przetargi odbyły się w terminach : 11 września 2008r. i  drugi  w dniu 28 października
      2008r.

13.  Zgłoszenia udziału w rokowaniach , składa się w zamkniętych kopertach  najpóźniej na 3
       dni przed  wyznaczonym  terminem  rokowań tj.
do dnia 04 marca 2009r. (włącznie )
       do godz
. 15.00   w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

14.  Zgłoszenie powinno zawierać :               

       -  imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
          osoba prawna lub inny podmiot,
       -  datę sporządzenia zgłoszenia,
       -  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez
          zastrzeżeń,

       -  proponowaną cenę i sposób zapłaty,
       - do zgłoszenia należy dołączyć kopię  dowodu wpłaty zaliczki 

 

      

 

              Organizator rokowań  zastrzega sobie prawo odwołania bądź  ich unieważnienia  w części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniewkowo, dnia 22 stycznia 2009r.  

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.01.2009r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Strzyżewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2009 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3470
26 stycznia 2009 09:49 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.