Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa dotyczące III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych

 

                                           BURMISTRZ    GNIEWKOWA

     

 

                                                        o g ł a s z a

 

 

 

 III   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych  położonych w Gniewkowie przy ulicy Piasta oznaczonych nr geodezyjnymi: 

          - działka nr  604/11 i 579/23   o pow. 0,0610 ha     
          - działka nr  604/16                 o pow. 0,0149 ha  
          - działka nr  604/21                 o pow. 0,4985 ha  

        

 Powyższe nieruchomości znajdują się na karcie mapy 39 ,obręb Gniewkowo,
 zapisane są w księgach wieczystych KW  9971; ; KW 19383 prowadzonych
 przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 Przedmiotem zbycia są w tym  udziały w działce nr 604/20 o pow. 0,2404 ha stanowiącej
 drogę dojazdową do w/wym. nieruchomości. 

                        

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2008r. Burmistrza Gniewkowa z dnia 11 sierpnia 2008r. 

 

 

 

                                                    PRZETARG

 

 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w dniu

09 marca 2009r. od  godz. 10.00  ( w odstępach  co 10  minut )   w sali nr 20 .

 

1.Ceny wywoławcze  nieruchomości  wynoszą :          

 

        Gniewkowo – ul. Piasta

 

        - działka nr  604/11 i 579/23 o pow. 0,0610 ha   -     32.600,- zł,  wadium:     6.000,- zł            
        - działka nr  604/16               o pow. 0,0149 ha   -     51.900,- zł,  wadium :  10.000,-zł
        - działka nr  604/21               o pow. 0,4985 ha   -   170.700,- zł,  wadium :  30.000,-zł          
                
       Przedmiotem zbycia są w tym  udziały w działce nr 604/20 o pow. 0,2404 ha
       stanowiącej drogę dojazdową do w/wym. nieruchomości :

         - działka nr  604/11 i 579/23   +  udział   610/13.239   o wartości –   3.502,-   
        - działka nr  604/16                  + udział    149/13.239  o wartości  -       855,- zł

        - działka nr  604/21                  + udział 4.985/13.239  o wartości  -  28.617,- zł

 

    3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

    4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  ( na każdą nieruchomość )   
        na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 
        prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie
       do  dnia  04 marca  2009r, ( włącznie ) , na
dowodzie wpłaty należy określić numer
       geodezyjny działki
.

  5.  Działki przewidziane są  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
       przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce  oznaczonej symbolem  A-3, w
       obszarze  mieszkaniowo- usługowym. 

6.    Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
        nabycia działki.

7.    Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia

 umowy notarialnej.

8.    Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony 22% podatek  VAT.

9.    Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.
10.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż  2.000- zł,  wysokość postąpienia ustalają
       uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11.  Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

12.  Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .

13.  Wylicytowana cena nieruchomości  pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie
       do dnia zawarcia umowy notarialnej.   

14 . Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej.

 

               

 

 

                     Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniewkowo, dnia 22 styczeń 2009r. 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.01.2009r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Strzyżewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2009 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3405
26 stycznia 2009 09:46 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.