Przetargi

Przetarg nieograniczony: Usługi transportowe wraz z zakupem kruszywa do napraw dróg gminnych

Znak. 341- PN/3/09

Gniewkowo: Usługi transportowe wraz z zakupem kruszywa do napraw dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 22851 - 2009; data zamieszczenia: 20.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3543014, faks 052 3543037.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewkowo.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe wraz z zakupem kruszywa do napraw dróg gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) zakup przez Wykonawcę kruszywa wraz z dostawą na remontowane odcinki dróg, b) rozładunek dostarczonego kruszywa wraz z jego wyrównaniem na remontowanym odcinku drogi, które polega na uzupełnieniu kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg położonych na terenie gminy Gniewkowo. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie nr 1 - uzupełnienie żużlem (ze spalania miału węglowego) ubytków w nawierzchniach dróg obejmujące: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie żużla przeznaczonego do uzupełniania ubytków w nawierzchni dróg, - dowóz zakupionego żużla na remontowany odcinek drogi na terenie Gminy Gniewkowo, - cząstkowy rozładunek żużla na drogę, w poszczególne ubytki w nawierzchni drogi, - ręczne lub mechaniczne wyrównanie żużla na nawierzchni drogi, - szacowana ilość żużla przeznaczonego na remonty dróg - 2.500 ton Zadanie nr 2 - uzupełnienie kamieniem wapiennym o frakcjach: 0-16 mm, 16-31,5 mm, 31,5-62 mm oraz kamieniem żwirowym o frakcji od 2-25 mm ubytków w nawierzchniach dróg obejmujące: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kamienia wapiennego lub kamienia żwirowego o odpowiedniej frakcji, - dowóz zakupionego kruszywa na remontowany odcinek drogi na terenie Gminy Gniewkowo, - cząstkowy rozładunek kruszywa na drogę, w poszczególne ubytki w nawierzchni drogi, - ręczne lub mechaniczne wyrównanie materiału na nawierzchni drogi, - szacowana ilość kamienia wapiennego przeznaczonego na remonty dróg - 500 ton - szacowana ilość kamienia żwirowego przeznaczonego na remonty dróg - 200 ton Zadanie nr 3 - uzupełnienie gruzem ubytków w nawierzchniach dróg obejmujące: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie gruzu przeznaczonego do uzupełniania ubytków w drogach: gruz betonowo-ceglany o frakcji 0-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego gruzu na remontowany odcinek drogi na terenie Gminy Gniewkowo, - cząstkowy rozładunek gruzu na drogę, w poszczególne ubytki w nawierzchni drogi, - ręczne lub mechaniczne wyrównanie gruzu na nawierzchni drogi, - szacowana ilość gruzu przeznaczonego na remonty dróg - 200 ton 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub wiele zadań. 4. Części zamówienia (zadania) nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w części zamówienia (zadania) zostaną odrzucone..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi być spełniony osobno przez każdego z Wykonawców). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie). 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie). 4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy, łącznie wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 4 ustawy). 5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według zasady /spełnia/ lub /nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana będzie za odrzuconą..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętym zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 2. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1, 2 i 3. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2 składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gniewkowo.com.pl - logo BIP, zakładka Przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego - Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 stycznia 11, pokój nr 11 lub pocztą.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, sekretariat - pokój nr 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi transportowe wraz z zakupem kruszywa - zadanie 1 - żużel.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Uzupełnienie żużlem (ze spalania miału węglowego) ubytków w nawierzchniach dróg obejmujące: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie żużla przeznaczonego do uzupełniania ubytków w nawierzchni dróg, - dowóz zakupionego żużla na remontowany odcinek drogi na terenie Gminy Gniewkowo, - cząstkowy rozładunek żużla na drogę, w poszczególne ubytki w nawierzchni drogi, - ręczne lub mechaniczne wyrównanie żużla na nawierzchni drogi, - szacowana ilość żużla przeznaczonego na remonty dróg - 2.500 ton.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.

4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi transportowe wraz z zakupem kruszywa - zadanie 2 - kamień.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Uzupełnienie kamieniem wapiennym o frakcjach: 0-16 mm, 16-31,5 mm, 31,5-62 mm oraz kamieniem żwirowym o frakcji od 2-25 mm ubytków w nawierzchniach dróg obejmujące: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kamienia wapiennego lub kamienia żwirowego o odpowiedniej frakcji, - dowóz zakupionego kruszywa na remontowany odcinek drogi na terenie Gminy Gniewkowo, - cząstkowy rozładunek kruszywa na drogę, w poszczególne ubytki w nawierzchni drogi, - ręczne lub mechaniczne wyrównanie materiału na nawierzchni drogi, - szacowana ilość kamienia wapiennego przeznaczonego na remonty dróg - 500 ton - szacowana ilość kamienia żwirowego przeznaczonego na remonty dróg - 200 ton.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.

4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługi transportowe wraz z zakupem kruszywa - zadanie 3 - gruz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Uzupełnienie gruzem ubytków w nawierzchniach dróg obejmujące: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie gruzu przeznaczonego do uzupełniania ubytków w drogach: gruz betonowo-ceglany o frakcji 0-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego gruzu na remontowany odcinek drogi na terenie Gminy Gniewkowo, - cząstkowy rozładunek gruzu na drogę, w poszczególne ubytki w nawierzchni drogi, - ręczne lub mechaniczne wyrównanie gruzu na nawierzchni drogi, - szacowana ilość gruzu przeznaczonego na remonty dróg - 200 ton.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.

4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2009 16:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Chwiałkowski
Ilość wyświetleń: 4538
10 lutego 2009 14:54 (Mirosław Chwiałkowski) - Dodanie załącznika.
20 stycznia 2009 16:12 (Mirosław Chwiałkowski) - Dodanie załącznika.
20 stycznia 2009 16:10 (Mirosław Chwiałkowski) - Utworzenie dokumentu.