Przetargi

Przetarg nieograniczony: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2009

Znak. 341 – PN/1/09

 

Gniewkowo: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2009

Numer ogłoszenia: 12845 - 2009; data zamieszczenia: 12.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3543014, faks 052 3543037.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewkowo.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby, wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów, na opracowanie w roku 2009 na terenie miasta i gminy Gniewkowo: a) projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, b) projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustawy. Zamawiający planuje, iż ilość opracowanych projektów decyzji w roku 2009 wyniesie około 110 sztuk..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi być spełniony osobno przez każdego z Wykonawców. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie). 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie). 4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy, łącznie wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 4 ustawy). 5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według zasady /spełnia/ lub /nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana będzie za odrzuconą..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętym zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 4) dokument potwierdzający, iż Wykonawca posiada uprawnienia architektoniczne i urbanistyczne oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby architektów i urbanistów aktualne na dzień składania ofert, 2. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1, 2 i 3. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt. 1 ppkt 4 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2 składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gniewkowo.com.pl - logo BIP, zakładka Przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego - Urząd Miejski w Gniewkowie, pokój nr 11 lub pocztą..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, sekretariat - pokój nr 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2009 15:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Chwiałkowski
Ilość wyświetleń: 4097
02 lutego 2009 12:58 (Mirosław Chwiałkowski) - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2009 15:56 (Mirosław Chwiałkowski) - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2009 15:54 (Mirosław Chwiałkowski) - Utworzenie dokumentu.