Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odkrytej pływalni wraz z częścią rekreacyjno-sportową przy ul. Parkowej w Gniewkowie

Burmistrz GniewkowaZnak. 341 – 29/08

Gniewkowo: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odkrytej pływalni wraz z częścią rekreacyjno-sportową przy ul. Parkowej w Gniewkowie


Numer ogłoszenia: 320719 - 2008; data zamieszczenia: 18.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miejski w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.  052 3543014  , faks 052 3543037.

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.gniewkowo.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

 

 

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odkrytej pływalni wraz z częścią rekreacyjno-sportową przy ul. Parkowej w Gniewkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:

usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odkrytej pływalni wraz z częścią rekreacyjno-sportową przy ulicy Parkowej w Gniewkowie. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do siwz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

 

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, iż wykonali co najmniej dwie dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z pozwoleniem na budowę w których zastosowano projektowaną technologię konstrukcji niecki basenowej i brodzika dla dzieci ze stali nierdzewnej bez okładzin foliowych, o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 600 m2, które zrealizowano lub są w realizacji, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, - wykaże, że dysponuje osobami (minimum po dwóch z każdej specjalności - projektant i sprawdzający), które będą realizować zamówienie, posiadającymi uprawnienia wynikające z prawa budowlanego do projektowania w specjalności: - architektonicznej bez ograniczeń - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - drogowej bez ograniczeń wraz z aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającym członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według zasady /spełnia/ lub /nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana będzie za odrzuconą..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętym zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (tj. wykonanie co najmniej dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z pozwoleniem na budowę w których zastosowano projektowaną technologię konstrukcji niecki basenowej i brodzika dla dzieci ze stali nierdzewnej bez okładzin foliowych, o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 600 m2, które zrealizowano lub są w realizacji) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. dokumenty stwierdzające, że dysponuje osobami (minimum po dwóch z każdej specjalności - projektant i sprawdzający), które będą realizować zamówienie, posiadającymi uprawnienia wynikające z prawa budowlanego do projektowania w specjalności: - architektonicznej bez ograniczeń - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - drogowej bez ograniczeń wraz z aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającym członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. propozycję koncepcji układu architektoniczno-funkcjonalno-użytkowo- przestrzennego obiektu, na którą mają się składać: - część opisowa, - część graficzna. A) zakres części opisowej: zasady kompozycji w nawiązaniu do warunków lokalizacji, powiązania zewnętrzne inwestycji ( nawiązanie do obiektów sąsiadujących z obiektem budowanym ), zabezpieczenia mediów, problematyka zabezpieczenia obsługi osób niepełnosprawnych, ogólna charakterystyka rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych, z uwzględnieniem założeń ujętych w załączniku nr 1 do siwz, rozwiązania uzdatniania wody, w ujęciu późniejszych kosztów eksploatacji, opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych, opis proponowanych rozwiązań infrastruktury technicznej, wnioski oddziaływania na środowisko przyrodnicze, opis wykonania i wykorzystania instalacji. B) zakres części graficznej : plan - schemat zagospodarowania terenu z uwzględnieniem powiązań zewnętrznych propozycja rozwiązania konstrukcji architektonicznej zawierająca: charakterystyczne rzuty i przekroje w skali 1 : 200, podstawowe elewacje, aksonometrię (perspektywę), ewentualne schematy ilustrujące strukturę funkcjonalną projektowanego obiektu. 7) dowód wniesienia wadium Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1, 2 i 3. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt. 1 ppkt 4, 5, 6 i 7 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2 składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 40

2 - Ocena układu funkcjonalno-użytecznego obiektu - 40

3 - Umieszczenie trybun do boiska piłkarskiego - 20

 

 

 

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gniewkowo.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Gniewkowie, ul.17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, pokój nr 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

08.12.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul.17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, w sekretariacie, pokój nr 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zatwierdził:

Z up. Burmistrza

 

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2008 22:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Chwiałkowski
Ilość wyświetleń: 4282
22 grudnia 2008 14:38 Mirosław Chwiałkowski - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 13:56 Mirosław Chwiałkowski - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 13:54 Mirosław Chwiałkowski - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl