Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

Gniewkowo, dnia 12.11.2008r.

Znak: 341-27/08

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający  na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

zawiadamia:

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród nie odrzuconych złożona przez:

Pracownia Projektowa „Sieć I” Paweł Łukowicz

Ul. Gdańska 54/6

85-021 Bydgoszcz

Cena oferty brutto – 19.000,00 zł,  Termin wykonania I etapu prac – 10 dni      

 

Uzasadnienie:

            1. Zamawiający - Gmina Gniewkowo, reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa – Adam Roszak, siedziba: Urząd Miejski, ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo opublikował postępowanie przetargowe w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 275091-2008 w dniu 20.10.2008r. oraz na stronie internetowej www.gniewkowo.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

2. W wyznaczonym terminie złożono trzy oferty.

3. W toku badania i oceny ofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty Zamawiający odrzucił jedną ofertę.

4. Pozostałe oferty złożyły następujące firmy:

1) Budplan Sp. z o.o., ul. Kickiego 26B lok. 10, 04-390 Warszawa

Cena oferty brutto – 50.020,00 zł,          Termin wykonania I etapu prac - 90 dni

Punktacja (26,59 pkt + 3,33 pkt) = 29,92 pkt

2) Pracownia Projektowa „Sieć I” Paweł Łukowicz, Ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz

Cena oferty brutto – 19.000,00 zł,          Termin wykonania I etapu prac - 10 dni

Punktacja (70,00 pkt + 30,00 pkt) = 100,00 pkt

            5. Od niniejszego zawiadomienia Wykonawcom przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany w ustawie prawo zamówień publicznych w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie.

 

 

Zatwierdził:

Z up. Burmistrza

 

                                                                               mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2008 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Chwiałkowski
Ilość wyświetleń: 4527
12 listopada 2008 14:58 (Mirosław Chwiałkowski) - Utworzenie dokumentu.