Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa o przetargu ustnym ograniczonym dla osób fizycznych spełniających warunki określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, które są rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne w gminie Gniewkowo z adresem zameldowania na terenie sołectwa Żyrosławice oraz zamierzają powiększyć to gospodarstwo do powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych , na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Żyrosławicach

                                        BURMISTRZ  GNIEWKOWA

     

                                                        o g ł a s z a

 

 

przetarg ustny ograniczony dla osób fizycznych spełniających warunki określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, które są rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne w gminie Gniewkowo z  adresem  zameldowania na terenie sołectwa Żyrosławice oraz zamierzają powiększyć to gospodarstwo do powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych , na sprzedaż prawa własności  niezabudowanych nieruchomości rolnych  położonych w Żyrosławicach   oznaczonych  nr geodezyjnymi  działek  :

 

                         - 21     o powierzchni   3,1200  ha

                         - 24/1  o powierzchni   1,8393  ha
                         - 24/2  o powierzchni   1,9292  ha
                         - 24/3  o powierzchni   1,9935  ha
                         - 74     o powierzchni   0,3800  ha

 

karta mapy 1 , zapisane  w księgach  wieczystych  KW  9850 i  KW 9914  prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr 99/2008 Burmistrza Gniewkowa z dnia 08 sierpnia 2008r.  

 

 

                                                    PRZETARG

 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w dniu

28 października 2008r. o godz. 10,00  ( w odstępach  co 10  minut )   w sali nr 20 .

 

1.      Cena wywoławcza  nieruchomości  rolnych  wynosi :


-  21        -   67.000,- zł , słownie:  sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych
-  24/1     -   52.000,- zł , słownie:  pięćdziesiąt dwa tysiące złotych
-  24/2     -   54.000,- zł , słownie:  pięćdziesiąt  cztery tysiące złotych
-  24/3     -   53.000,- zł,  słownie:  pięćdziesiąt trzy tysiące  złotych
-  74        -   10.000,- zł,  słownie:  dziesięć tysięcy złotych   

 

2.      Nieruchomości  rolne są wolne od obciążeń.

3.      Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ustnym ograniczonym jest przedłożenie przez zainteresowanego rolnika oświadczenia ( druk w załączeniu ) oraz wpłata wadium  w  kwocie dla poszczególnych działek :

-  nr 21      -    10.000,- zł
-  nr 24/1   -    10.000,- zł
-  nr 24/2   -    10.000,- zł
-  nr 24/3   -    10.000,- zł
-  nr 74      -      2.000,- zł  

     na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005   
     prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie
     do dnia  23 października 2008r ( włącznie )  , na
dowodzie wpłaty wadium należy
     podać  numer działki.
.

     Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
5.  Komisja Przetargowa nie później niż w dniu 26 października 2008r. wywiesi w siedzibie
     Urzędu Miejskiego w Gniewkowie listę osób zakwalifikowanych do  przetargu.
6.  Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane nieruchomości rolne  o następujących
     użytkach :
     działka nr 21   – pow. 3,1200 ha  w tym :  R IIIb -  0,6600 ha
                                                                          R IVa  - 1,0000 ha
                                                                          Ps IV   - 0,7900 ha
                                                                          N         - 0,6700 ha

     działka nr 24/1 – pow. 1,8393 ha w tym :  R IIIb – 1,7967 ha  
                                                                          R IVb - 0,0426 ha

     działka nr 24/2 – pow. 1,9292 ha  w tym :  R IIIb – 1,1270 ha
                                                                           R IVb – 0,8022 ha

     działka nr 24/3  - pow. 1,9935 ha   w tym :  R IIIb – 0,0907 ha
                                                                             R IVb - 1,9028 ha

     działka nr 74      - pow. 0,3800 ha   w tym : R IIIa –  0,1300 ha
                                                                             R IVa  - 0,1400 ha
                                                                             Ł VI    - 0,0800 ha
                                                                             N         - 0,0300 ha
 
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
      nabycia nieruchomości rolnej .

 8. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia

umowy notarialnej.

9.  Przetarg  przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.

10.Postąpienie ceny nie może być niższe niż 2.000,- zł, wysokość postąpienia ustalają
     uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych .

11.Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

12.Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .

13.Wylicytowana cena nieruchomości rolnej  pomniejszona o wpłacone wadium podlega
      zapłacie do dnia zawarcia umowy notarialnej.   

14.Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej .

 

                 Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

 

 

Gniewkowo, dnia 26 września 2008r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.09.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Strzyżewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2008 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3594
30 września 2008 11:38 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.