Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Gniewkowie przy ul.Piasta

BURMISTRZ    GNIEWKOWA

 o g ł a s z a

 

 

 

 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych
 położonych w Gniewkowie przy ulicy Piasta oznaczonych nr geodezyjnymi:  

          - działka nr  604/11 i 579/23   o pow. 0,0610 ha     
          - działka nr  604/12 i 579/24   o pow. 0,0542 ha       
          - działka nr  604/13 i 578/23   o pow. 0,1072 ha     
             nakłady wynoszą  14.000,- zł
          - działka nr  604/14 i 578/22   o pow. 0,0307 ha       
          - działka nr  604/15                 o pow. 0,0603 ha      
          - działka nr  604/10 i 605/12   o pow. 0,1438 ha  
             nakłady wynoszą 40.000,- zł 
          - działka nr  604/16                 o pow. 0,0149 ha  
          - działka nr  604/17                 o pow. 0,0360 ha  
          - działka nr  604/18                 o pow. 0,0465 ha  
          - działka nr  604/19                 o pow. 0,0583 ha 
          - działka nr  604/21                 o pow. 0,4985 ha  
          - działka nr  605/10                 o pow. 0,0816 ha  
          - działka nr  605/11 i 605/13   o pow. 0,1309 ha  

        

 Powyższe nieruchomości znajdują się na karcie mapy 38, 39 obręb Gniewkowo,
 zapisane są w księgach wieczystych KW  9971; KW 7640; KW 19383 prowadzonych
 przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 Przedmiotem zbycia są w tym  udziały w działce nr 604/20 o pow. 0,2404 ha stanowiącej
 drogę dojazdową do w/wym. nieruchomości. 

                        

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2008r. Burmistrza Gniewkowa z dnia 11 sierpnia 2008r.  

 

 

 

                                                    PRZETARG

 

 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w dniu

29 października 2008r. od  godz. 10.00  ( w odstępach  co 10  minut )   w sali nr 20 .

 

1.Ceny wywoławcze  nieruchomości  wynoszą :          

 

        Gniewkowo – ul. Piasta

 

        - działka nr  604/11 i 579/23 o pow. 0,0610 ha   -     32.600,- zł,  wadium:     6.000,- zł             
        - działka nr  604/12 i 579/24 o pow. 0,0542 ha   -     48.200,- zł,  wadium:     6.000,- zł 
        - działka nr  604/13 i 578/23 o pow. 0,1072 ha   -     97.200,- zł , wadium :  15.000,- zł,  
          nakłady wynoszą  14.000,- zł
        - działka nr  604/14 i 578/22 o pow. 0,0307 ha   -     14.800,- zł , wadium :    2.000,- zł
       
- działka nr  604/15               o pow. 0,0603 ha   -     26.500,- zł , wadium :    5.000,- zł
        - działka nr  604/10 i 605/12 o pow. 0,1438 ha   -   244.300,- zł,  wadium :  40.000,- zł
           nakłady wynoszą 40.000,- zł 
        - działka nr  604/16               o pow. 0,0149 ha   -     51.900,- zł,  wadium :  10.000,-zł
        - działka nr  604/17               o pow. 0,0360 ha   -     53.100,- zł,  wadium :  10.000,-zł          
        - działka nr  604/18               o pow. 0,0465 ha   -     98.700,- zł,  wadium :  15.000,-zł
        - działka nr  604/19               o pow. 0,0583 ha   -     58.400,- zł,  wadium :  10.000,-zł          
        - działka nr  604/21               o pow. 0,4985 ha   -   170.700,- zł,  wadium :  30.000,-zł          
        - działka nr  605/10               o pow. 0,0816 ha   -     74.700,- zł,  wadium :  10.000,-zł
        - działka nr  605/11 i 605/13 o pow. 0,1309 ha   -     84.600,- zł , wadium :  15.000,-zł
         
       Przedmiotem zbycia są w tym  udziały w działce nr 604/20 o pow. 0,2404 ha
       stanowiącej drogę dojazdową do w/wym. nieruchomości :

        - działka nr  604/11 i 579/23   +  udział   610/13.239   o wartości –   3.502,-   
        - działka nr  604/12 i 579/24   +  udział   542/13.239   o wartości  -   3.111,-  
        - działka nr  604/13 i 578/23   +  udział 1.072/13.239  o wartości  -   6.154,-  
        - działka nr  604/14 i 578/22   +  udział    307/13.239  o wartości  -   1.762,  -zł
        - działka nr  604/15                  + udział    603/13.239  o wartości  -    3.461,- zł
        - działka nr  604/10 i 605/12   +  udział 1.438/13.239  o wartości  -    8.255,- zł 

        - działka nr  604/16                  + udział    149/13.239  o wartości  -       855,- zł

        - działka nr  604/17                  + udział    360/13.239  o wartości  -    2.067,- zł

        - działka nr  604/18                  + udział    465/13.239  o wartości  -    2.670,- zł
        - działka nr  604/19                  + udział    583/13.239  o wartości  -    3.347,- zł
        - działka nr  604/21                  + udział 4.985/13.239  o wartości  -  28.617,- zł
        - działka nr  605/10                  + udział    816/13.239  o wartości  -    4.684,- 
        - działka nr  605/11 i 605/13    + udział 1.309/13.239  o wartości -     7.515,-   

    Na działce nr 605/13 zostanie ustanowiona służebność dla działki nr 605/10 w celu  
    zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
2. Nieruchomości  są wolne od obciążeń .

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

4.   W przypadku sprzedaży działki na rzecz dotychczasowego dzierżawcy ( najemcy ) 
       cena sprzedaży zostanie pomniejszona o wartość poniesionych nakładów.

5.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  ( na każdą nieruchomość )   
      na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 
      prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie
do
      dnia  24 października 2008r,
( włącznie ) , na
dowodzie wpłaty należy określić numer
      geodezyjny działki
.

6.   Działki przewidziane są  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
      przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce  oznaczonej symbolem  A-3, w obszarze
      mieszkaniowo- usługowym.  

7.   Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
      nabycia działki.

8.   Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia

umowy notarialnej.

9.    Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony 22% podatek  VAT.

10.  Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.
11.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż 2.000- zł, wysokość postąpienia ustalają
       uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

12.  Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

13.  Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .

14.  Wylicytowana cena nieruchomości  pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie
       do dnia zawarcia umowy notarialnej.   

15 . Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej .

 

               

 

 

                     Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniewkowo, dnia 26 września 2008r.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.09.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Strzyżewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2008 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3531
30 września 2008 11:34 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.