Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000 złotych”.

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Gniewkowo, dnia 16.09.2008r.

Znak 341-25/08

 

 

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000 złotych”.

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust.  4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Modyfikacja dotyczy przesunięcia terminu złożenia ofert w związku z późnym zamieszczeniem przez Zamawiającego wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w stosunku do terminu przygotowania ofert, co powoduje brak możliwości przygotowania przez wykonawcę oferty w wyznaczonym dotychczas terminie.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert dotyczącego w/w postępowania z dnia 17.09.2008r. na 22.09.2008r.:

            - termin składania ofert 22.09.2008r. do godz. 10.00

            - termin otwarcia ofert 22.09.2008r. o godz. 10.30

            Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. z dniem 22.09.2008r.

           

 

Wprowadzona modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego:

Z up. Burmistrza

 

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2008 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2585
16 września 2008 09:36 Jadwiga Stefańska - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl