Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000 złotych”.

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Gniewkowo, dnia 15.09.2008r.

Znak 341-25/08

 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000 złotych”.

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) w imieniu Zamawiającego  informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do SIWZ-u o następującej treści:

Pytanie nr 1. Jaki przyjąć do obliczenia ceny termin wypłaty kredytu? Czy do obliczenia ceny przyjąć, że wypłata środków nastąpi jedną kwotą?

Odpowiedź: Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć, iż termin wypłaty kredytu nastąpi w jednej kwocie dnia 10.10.2008r.

 

Pytanie nr 2. Jakie przyjąć terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań inwestycyjnych?

Odpowiedź: Poszczególne zadania inwestycyjne zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

a)        „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012” – rozpoczęcie inwestycji – 25.08.2008r., zakończenie – 15.10.2008r.

b)        „Przebudowa ulicy Działkowców w Gniewkowie” – inwestycja zostanie przeprowadzona dwu etapowo. Pierwszy etap realizacji inwestycji rozpoczęto 3.09.2008r., zakończenie drugiego etapu i całej inwestycji planowane jest do 15.12.2008r.  

c)        „Budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo-Wierzchosławice” – nie został jeszcze wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca inwestycji. Zamawiający planuje rozpoczęcie inwestycji – 20.10.2008r., natomiast zakończenie 31.11.2008r.

 

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający złoży pisemne potwierdzenie, iż w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty dostarczy następujące dokumenty:

a) przed podpisaniem umowy kredytowej:

- aktualne (ważne 1 miesiąc) zaświadczenia ZUS oraz US

b) przed uruchomieniem środków:

- umowy z wykonawcami,

- harmonogramy rzeczowo-finansowe,

- opinie RIO o możliwości spłaty kredytów

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę, na jego wniosek, przedłoży w/w dokumenty.

 

Pytanie nr 4. Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty (najpóźniej przed uruchomieniem środków kredytowych) Zamawiający może uzupełnić treść uchwał Rady Miejskiej  Nr XXI/168/2008, Nr XXI/171/2008  oraz Nr XXV/209/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, tj. sprecyzować termin spłaty zobowiązania (z podaniem dnia, miesiąca i roku) oraz wskazać formę zabezpieczenia w postaci weksla in blanco? Prosimy o pisemne wyrażenie woli Zamawiającego dotyczące zmiany treści uchwały (w formie oświadczenia) co pozwoli bankowi wziąć udział w postępowaniu i złożyć ofertę w zgodzie z wewnętrznymi procedurami.

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę, na jego wniosek wynikający z wewnętrznych procedur, dokona zmiany treści przedmiotowej uchwały w kwestii sprecyzowania terminu spłaty zobowiązania oraz wskaże formę zabezpieczenia w postaci weksla in blanco. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosownych zmian może dokonać najwcześniej na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która ma odbyć się dnia 30.09.2008r.,

 

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego:

Z up. Burmistrza

 

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2008 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2514
15 września 2008 09:19 Jadwiga Stefańska - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl