Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szadłowicach"

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

Gniewkowo, dnia 28.08.2008r.

Znak: 341-24/08

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

zawiadamia:

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szadłowicach” została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród nie odrzuconych złożona przez:

Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o.

Ul. Okólna 7A

87-100 Toruń

Cena oferty brutto – 329.550,73 zł.

 

Uzasadnienie:

            1. Zamawiający - Gmina Gniewkowo, reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa – Adam Roszak, siedziba: Urząd Miejski, ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo opublikował postępowanie przetargowe w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 175984-2008 w dniu 30.07.2008r. oraz na stronie internetowej www.gniewkowo.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

            2. Zamawiający wybierał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100 %.

3. W wyznaczonym terminie złożono trzy oferty.

4. W toku badania i oceny ofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

5. Oferty złożyły następujące firmy:

1) Firma Usługowo-Handlowa „Rest”, Plac F.Skarbka 4, 87-100 Toruń

Cena oferty brutto:         414.572,80 zł                           Punktacja – 79,49 pkt.

2) „Agmar” Agnieszka Zarzecka, ul.Bliska 73, 87-100 Toruń

Cena oferty brutto:         403.196,03 zł                           Punktacja – 81,73 pkt.

3) Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., Ul. Okólna 7A, 87-100 Toruń

Cena oferty brutto:         329.550,73 zł                           Punktacja – 100,00 pkt.

 

            6. Od niniejszego zawiadomienia Wykonawcom przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany w ustawie prawo zamówień publicznych w dziale VI rozdział 2 „Protest”.

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie.

 

 

Zatwierdził:

Z up. Burmistrza

 

                                                                               mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.08.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Chwiałkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2008 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Chwiałkowski
Ilość wyświetleń: 3389
28 sierpnia 2008 11:06 (Mirosław Chwiałkowski) - Utworzenie dokumnetu.