Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gniewkowie - Rynek

                                      

 

                                           BURMISTRZ    GNIEWKOWA

     

 

                                                        o g ł a s z a

 

 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych   położonych w Gniewkowie  -  Rynek  oznaczonych  nr geodezyjnymi  działek : 439/5 , 439/10 i 440/2
o łącznej powierzchni 0,0908 ha, karta mapy 27 , zapisane  w księgach wieczystych
 KW 13004, KW 46411 i KW 29478 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 

 

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Uchwałą Nr XVI/122/2007  Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 19 grudnia 2007r. oraz Uchwałą Nr   XXII/182/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30  kwietnia 2008r.

 

 

 

                                                    PRZETARG

 

 

 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w dniu

11 września  o  godz. 12,00 w sali nr 20 .

 

 

 

1.      Cena wywoławcza  nieruchomości  gruntowej  wynosi : 90.000,- zł , słownie : dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

2.      Nieruchomość  gruntowa  jest  wolna od obciążeń .

3.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

4.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie: 18.000,- zł, słownie: osiemnaście  tysięcy złotych   na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005  prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie do dnia  05 września 2008r.

5.      Działki znajdują  się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce zabudowy mieszkaniowo – usługowej , oznaczonej symbolem A1 „ stare miasto”, w strefie A – ochrony konserwatorskiej.

6.      Warunkiem zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7.      Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działek.

8.      Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia

umowy notarialnej.                                                           

9.      Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.

10.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż 1.000,- zł, wysokość postąpienia ustalają
uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11.  Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

                                                              -  2  -

 

 

 

 

12.  Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .

13.  Wylicytowana cena nieruchomości gruntowej pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy notarialnej.

14.  Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej .

 

               

 

 

                     Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

Gniewkowo, dnia 08 sierpnia 2008r.

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.08.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Strzyżewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2008 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3559
12 sierpnia 2008 11:41 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumnetu.