Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości gruntowych położonych w Gniewkowie pomiędzy ulicami Parkową i Rzemieślniczą

BURMISTRZ  GNIEWKOWA

     

                                           o g ł a s z a

 

 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych   położonych w Gniewkowie pomiędzy ulicami Parkową i Rzemieślniczą   oznaczone  nr geodezyjnymi  działek  :

 

                         - 22/ 24 o powierzchni   0,0788 ha

                         - 22/ 25 o powierzchni   0,0781 ha
                         - 22/ 22  wraz z  działką nr  22/23   o łącznej  powierzchni  0,1044 ha
                         - 22/ 20  wraz z  działką nr  22/21   o łącznej  powierzchni  0,1046 ha
                         - 22/ 18  wraz z  działką nr  22/19   o łącznej  powierzchni  0,1048 ha

 

karta mapy 21 , zapisane  w księdze wieczystej KW  23483  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Uchwałą Nr XII/182/2008  Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia30 kwietnia 2008r.

 

 

                                                    PRZETARG

 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w dniu

11 września  od  godz. 9.00  ( w odstępach  co 10  minut )   w sali nr 20 .

 

1.      Cena wywoławcza  nieruchomości  gruntowych  wynosi :


-  22/24   -   60.000,- zł , słownie:  sześćdziesiąt tysięcy złotych
-  22/25   -   60.000,- zł , słownie:  sześćdziesiąt tysięcy złotych
-  22/22 wraz z  22/23   - 80.000,- zł , słownie:  osiemdziesiąt tysięcy złotych
-  22/20 wraz z  22/21   - 80.000,- zł,  słownie:  osiemdziesiąt tysięcy złotych
-  22/18 wraz z  22/19   - 80.000,- zł,  słownie:  osiemdziesiąt tysięcy złotych   

2.      Nieruchomości  gruntowe  są wolne od obciążeń .

3.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

4.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie: 12.000,- zł, słownie: dwanaście  tysięcy złotych  ( na każdą nieruchomość )   na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005  prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie do dnia  05 września 2008r , na dowodzie wpłaty należy określić numer geodezyjny działki .

5.      Działki znajdują  się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce  oznaczonej symbolem  D-1, w obszarze mieszkalnictwa ekstensywnego , działalności usługowej i sportu, na terenie działalności usługowej i składów.

6.      Warunkiem zagospodarowania nieruchomości gruntowych jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7.      Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

8.      Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia

umowy notarialnej.

                                                           -  2  - 

 

 

 

 

9.      Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.

10.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż 600,- zł, wysokość postąpienia ustalają
uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych .

11.  Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

12.  Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .

13.  Wylicytowana cena nieruchomości gruntowej pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy notarialnej.   

14.  Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej .

 

                

 

 

                     Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniewkowo, dnia 08 sierpnia 2008r.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.08.08
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Strzyżewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2008 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3414
12 sierpnia 2008 11:37 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumnetu.