Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty: "Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Gniewkowo w latach 2008/2009"

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

Gniewkowo, dnia 31.07.2008r.

Znak: 341-21/08

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Gniewkowa na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

zawiadamia:

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Gniewkowo w latach 2008/2009” została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród nie odrzuconych złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu spółka akcyjna

Pl. Kasprowicza 5

88-100 Inowrocław

Cena oferty brutto:         328.126,20 zł.

 

Uzasadnienie:

            1. Zamawiający - Gmina Gniewkowo, reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa – Adam Roszak, siedziba: Urząd Miejski, ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo opublikował postępowanie przetargowe w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 159504-2008 w dniu 14.07.2008r. oraz na stronie internetowej www.gniewkowo.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

            2. Zamawiający wybierał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100 %.

3. W wyznaczonym terminie złożono dwie oferty.

4. W toku badania i oceny ofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty Zamawiający wykluczył z postępowania jednego Wykonawcę oraz odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

5. Drugą ofertę złożyła firma:

1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu spółka akcyjna, Pl. Kasprowicza 5

88-100 Inowrocław

Cena oferty brutto:         328.126,20 zł                           Punktacja – 100,00 pkt.

            6. Od niniejszego zawiadomienia Wykonawcom przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany w ustawie prawo zamówień publicznych w dziale VI rozdział 2 „Protest”.

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie.

 

Zatwierdził:

Z up. Burmistrza

 

                                                                               mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.07.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Chwiałkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2008 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Chwiałkowski
Ilość wyświetleń: 3589
31 lipca 2008 14:17 (Mirosław Chwiałkowski) - Utworzenie dokumnetu.