Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Znak. 341 – 24/08

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie

Gniewkowo: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szadłowicach

Numer ogłoszenia: 175984 - 2008; data zamieszczenia: 30.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3543014, fax 052 3543037.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewkowo.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szadłowicach.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szadłowicach obejmująca wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, a także docieplenie ścian oraz remont pozostałych ścian wraz z kolorystyką elewacji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 03.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)..

 

 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót termomodernizacyjnych budynku oraz robót remontowych o wartości co najmniej 150.000 zł brutto w jednym zadaniu, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
b) potwierdzą, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według zasady /spełnia/ lub /nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana będzie za odrzuconą.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętych zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
5) wykaz wykonanej co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (tj. wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót termomodernizacyjnych budynku oraz robót remontowych o wartości co najmniej 150.000 zł brutto w jednym zadaniu) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
6) dokument potwierdzający, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,
7) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument (aktualne przynajmniej na dzień składania ofert) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, 2, 3 i 4. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 1 ppkt 5, 6 i 7 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 ppkt 2 i 3:
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gniewkowo.com.pl - Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka Przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Gniewkowie), pokój nr 11 lub pocztą.
W przypadku pobrania materiałów przetargowych w formie papierowej cena wynosi 15 zł..

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, sekretariat - pokój nr 6.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Zatwierdził:

Z up. Burmistrza

 

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.07.2008
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Chwiałkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Chwiałkowski
Ilość wyświetleń: 3597
30 lipca 2008 13:48 (Mirosław Chwiałkowski) - Dodanie załącznika.
30 lipca 2008 13:47 (Mirosław Chwiałkowski) - Dodanie załącznika.
30 lipca 2008 13:46 (Mirosław Chwiałkowski) - Dodanie załącznika.