Przetargi

Przetarg na sprzedaż działki nr 560/69 położonej w Gniewkowie przy ul.Moniuszki

BURMISTRZ GNIEWKOWA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w

Gniewkowie przy ul. Moniuszki oznaczonej nr geodezyjnym 560/69 o  powierzchni 0,0080 ha,  zapisanej w księdze wieczystej KW 19383 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

W/w nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Gniewkowo. Teren uzbrojony jest w sieci energetyczne, wod. – kan., gazową, c.o. i telekomunikacyjne. Na dzień ogłoszenia przetargu działka zagospodarowana jest jako teren zieleni (żywopłot, drzewa, ogrodzenie, trawnik). Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo działka znajduje się w jednostce mieszkaniowo – usługowej. Wydzielona działka posiada dostęp do drogi publicznej.

 

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie  Nr XXII/181/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r.

PRZETARG

odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2008r. o godzinie 11.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

1.       Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosi: 12.500,00 zł

2.       Nieruchomość gruntowa jest wolna od obciążeń i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

3.       Wadium w kwocie: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset  złotych) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005  prowadzone przez PBS Janikowo o / Gniewkowo w terminie do dnia 11 sierpnia 2008r.; na dowodzie wpłaty należy dokładnie określić numer geodezyjny działki.

4.       Wadium podlega zwrotowi lub zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia dla osoby wygrywającej przetarg.

5.       Wadium przepada, jeżeli ustalony w drodze przetargu Nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza.

6.       W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem oraz osoby prawne odpowiednio reprezentowane.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Gniewkowo, dnia 22 lipca 2008r.

 

 

SZCZEGÓLNE WARUNKI PRZETARGU

 

1.       Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.

2.       Postąpienie ceny nie może być niższe niż 130,00 zł, wysokość postąpienia ustalają sami uczestnicy z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

3.       Uczestnicy licytacji zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

4.       Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości.

5.       Wylicytowana cena nieruchomości gruntowej, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy notarialnej.

6.       Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej.

7.       Szczegółowe uregulowania dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j.  Dz. U. Nr 361, poz. 2603 ze zmianami: z 2004r. Dz. U. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Dz. U. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420;  poz. 175, poz. 1459;  z 2006r. Dz. U. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1601; Nr 220, poz. 1601; Nr 220, poz. 1600;  z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

 

Gniewkowo, dnia 22 lipca 2008r.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.07.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrza Gniewkowa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Sulińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2008 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3065
22 lipca 2008 11:06 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumnetu.