Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

Remont kuchni oraz dostawa mebli kuchennych do przedszkola w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Znak. 341 – 16/08

 
Ogłoszenie o  przetargu  nieograniczonym na zadanie:

 

Remont kuchni oraz dostawa mebli kuchennych do przedszkola w Gniewkowie

Numer ogłoszenia: 123699 - 2008; data zamieszczenia: 09.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3543014, fax 052 3543037.

 

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewkowo.com.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kuchni oraz dostawa mebli kuchennych do przedszkola w Gniewkowie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie, ul. Moniuszki 2, polegających na remoncie kuchni przedszkola i zaplecza oraz dostawie wraz z transportem i montażem mebli kuchennych.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 36.12.00.00-8.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 14.08.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

·         Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według zasady /spełnia/ lub /nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana będzie za odrzuconą.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na zadanie nr 1 - remont kuchni przedszkola.
1.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętych zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
5) wykaz wykonanej co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (tj. remont, przebudowa pomieszczeń o wartości co najmniej 20.000 zł brutto w jednym zadaniu) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,
6) dokument potwierdzający, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,
7) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument (aktualne przynajmniej na dzień składania ofert) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
1.2 Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1.1 pkt.1, 2, 3 i 4. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt. 1.1 pkt. 5, 6 i 7 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.


2. Na zadanie nr 2 - dostawa wraz z transportem i montażem mebli kuchennych.
2.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętych zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (tj. dostawa i montaż mebli o wartości co najmniej 7.000 zł brutto w jednym zadaniu) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
2.2 Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1.1 pkt.1, 2, 3 i 4. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt. 1.1 pkt. 5 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1.1 ppkt. 2 i 3 i w pkt.2.1 ppkt. 2 i 3:
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gniewkowo.com.pl - Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka Przetargi

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Gniewkowie), pokój nr 11 lub pocztą.
W przypadku pobrania materiałów przetargowych w formie papierowej cena wynosi 15 zł..

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, sekretariat - pokój nr 6.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont kuchni przedszkola.

 

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac remontowych obejmuje prace remontowe pomieszczeń kuchni i zaplecza w Samorzadowym Przedszkolu w Gniewkowie.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.08.2008.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wraz z transportem i montażem mebli kuchennych.

 

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z transportem i montażem mebli kuchennych do kuchni i zaplecza.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.12.00.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.08.2008.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Zatwierdził:

Burmistrz Gniewkowa

 

 

mgr Adam Roszak

 

 

 

 

Gniewkowo, dnia 09.06.2008r.        

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2008 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3004
09 czerwca 2008 13:41 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika.
09 czerwca 2008 13:38 Jadwiga Stefańska - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl