Przetargi

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot postępowania - "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 160.000 złotych"

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Gniewkowo, dnia 3.06.2008r.

Znak 341-14/08

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 160.000 złotych”.

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) w imieniu Zamawiającego - Burmistrza Gniewkowa - informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. wpłynęły zapytania do SIWZ-u o następującej treści:

Pytanie nr 1. Jaka jest wartość zadania inwestycyjnego oraz terminy realizacji: rozpoczęcie i zakończenie?

Odpowiedź: W budżecie Gminy Gniewkowo ujęto wartości przedmiotowego zadania inwestycyjnego w kwocie 200.000 zł (160.000 zł z kredytu, 40.000 zł środków własnych). W chwili obecnej Zamawiający nie zakończył jeszcze prowadzonego postępowania przetargowego wyłaniającego wykonawcę. Jednakże w prowadzonym postępowaniu w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zawarto, iż termin realizacji zadania przypada od dnia 23.06.2008r. do 25.08.2008r.

 

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający złoży pisemne potwierdzenie, iż w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty dostarczy następujące dokumenty:

a) przed podpisaniem umowy kredytowej:

- opinię RIO do zaciąganego kredytu,

b) przed uruchomieniem środków:

- umowę z wykonawcą,

- harmonogram rzeczowo-finansowy,

- pozwolenie na budowę,

- akt własności nieruchomości, na której prowadzona będzie inwestycja/odpis z KW

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę, na jego wniosek, przedłoży w/w dokumenty.

 

Pytanie nr 3. Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy kredytowej) Zamawiający może uzupełnić treść uchwały Rady Miejskiej z dn. 31 marca 2008r. Nr XXI/169/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, tj. sprecyzować termin spłaty zobowiązania (30 października 2012r.) oraz wskazać formę zabezpieczenia w postaci weksla in blanco? Pisemne wyrażenie woli Zamawiającego dotyczące zmiany treści uchwały wynika z wewnętrznych procedur banku warunkujących złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę, na jego wniosek wynikający z wewnętrznych procedur, dokona zmiany treści przedmiotowej uchwały w następujących kwestiach: określi termin spłaty zobowiązania na dzień 30 października 2012r. oraz wskaże formę zabezpieczenia w postaci weksla in blanco.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż:

- stosownych zmian może dokonać najwcześniej na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która ma odbyć się dnia 24.06.2008r.,

- zamierza podpisać umowę kredytową z wybranym oferentem przed dniem 24.06.2008r., jednakże dokument ze stosownymi zmianami treści uchwały dostarczy przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu.

 

2. Zamawiający w celu dostarczenia oferentom informacji niezbędnych do przygotowania oferty zamieszcza sprawozdania finansowe za I kwartał 2008roku: Rb-Z, Rb-Nds, Rb-N.

 

 

Wprowadzona modyfikacja oraz wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Załączniki:

  1. Sprawozdania finansowe za I kw. 2008r. Rb-Z, Rb-Nds, Rb-N

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego:

Z up. Burmistrza

 

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.06.2008r
Dokument wytworzony przez: Z-cę Burmistrza - Pawła Drzażdżewskiego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Chwiałkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2008 15:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2949
03 czerwca 2008 15:59 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika.
03 czerwca 2008 15:58 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumnetu.