Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Znak. 341 – 14/08

 
Ogłoszenie o  przetargu  nieograniczonym na zadanie:

 

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości
160.000 złotych”


Numer ogłoszenia w BZP: 115603 - 2008; data zamieszczenia: 30.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3543014, fax 052 3543037.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewkowo.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości
160.000 złotych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 160.000 zł.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wyznacza wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (t.j. z dnia 2002 r. Dz. U. Nr 72 poz.665 z późń. zm.).
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według zasady /spełnia/ lub /nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana będzie za odrzuconą.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
2) w przypadku wykonawców utworzonych na podstawie ustawy Kodeks spółek handlowych, Prawa spółdzielczego Prawa bankowego - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętych zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) w przypadku banku państwowego utworzonego na podstawie ustawy Prawo bankowe - rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu,
4) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
5) oświadczenie, że Wykonawca o nie zaleganiu z płatnościami, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gniewkowo.com.pl - Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka Przetargi

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Gniewkowie), pokój nr 11 lub pocztą.
W przypadku pobrania materiałów przetargowych w formie papierowej cena wynosi 15 zł..

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, sekretariat - pokój nr 6..

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Zatwierdził:

Burmistrz Gniewkowa 

mgr Adam Roszak

 

 

 

 

Gniewkowo, dnia 30.05.2008r.          

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.05.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrza Gniewkowa - Adama Roszaka
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Chwiałkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2008 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2884
30 maja 2008 14:33 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana treści dokumnetu.
30 maja 2008 14:32 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika.
30 maja 2008 14:32 (Jadwiga Stefańska) - Usunięcie załącznika.