Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

„Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie”

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Znak. 341 – 12/08

 
Ogłoszenie o  Przetargu  Nieograniczonym

na roboty budowlane, których szacunkowa wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

 

na zadanie: „Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie

 

 

1.  Nazwa oraz adres zamawiającego.

Burmistrz Gniewkowa

UL. 17 Stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Inowrocławski

Telefon:  (052) 354 30 14,         Fax:  (052) 354 30 37   

Strona internetowa: www.gniewkowo.com.pl   

 

2. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu na budynku szkoły podstawowej nr 1 w Gniewkowie.

4. SIWZ do uzyskania pod adresem: można pobrać ze strony internetowej www.gniewkowo.com.pl - Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka Przetargi, otrzymać w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Gniewkowie), pokój nr 11 lub pocztą.

W przypadku pobrania materiałów przetargowych w formie papierowej cena wynosi 10 zł.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zadania: Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 23 czerwca 2008r. do dnia 25 sierpnia 2008r.            

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4)    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

5)    Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według zasady „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

     Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana będzie za odrzuconą.

6)    Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył:

1)      oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

2)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętych zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)      aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)      oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

9.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył:

1)      wykaz wykonanej co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (tj. remont dachu budynku o wartości co najmniej 50.000 zł brutto w jednym zadaniu) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

2)      dokument potwierdzający, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

9.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył:

1) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument (aktualne przynajmniej na dzień składania ofert) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

10. Wadium: Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA       -  100 %

12. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami: od poniedziałku do piątku w godz. od 800-1500 w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie są:

1) w sprawach technicznych zamówienia :

- Ilona Przybylska, tel. (052) 354 30 16, pokój nr 13,

2) w sprawach zamówienia dotyczących SIWZ:

- Mirosław Chwiałkowski, tel. (052) 354 30 14, pokój nr 11.

13. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, sekretariat - pokój nr 6, do dnia 5.06.2008r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, pokój nr 20, dnia 5.06.2008r. o godz. 10:30.

14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Treść niniejszego ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2008r.

 

Zatwierdził:

Burmistrz Gniewkowa

 

 

                                                                               mgr Adam Roszak

 

Gniewkowo, dnia 15.05.2008r.  

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 22:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2954
16 maja 2008 08:19 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika.
15 maja 2008 22:30 Jadwiga Stefańska - Usunięcie załącznika.
15 maja 2008 22:30 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl