Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie:" Adaptacja części budynku na cele kulturalno-rekreacyjne"

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

Gniewkowo, dnia 21.04.2008r.

Znak: 341-7/08

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Burmistrz Gniewkowa na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

zawiadamia:

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Adaptacja części budynku na cele kulturalno-rekreacyjne” została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród nie odrzuconych złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Constans”

Zakład Ogólnobudowlany

ul. Podmurna 6

87-400 Golub-Dobrzyń

Cena oferty brutto – 235.605,53 zł              

 

Uzasadnienie:

            1. Zamawiający (Burmistrz Gniewkowa) dnia 07.03.2008r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Adaptacja części budynku na cele kulturalno-rekreacyjne”.

            2. Zamawiający wybierał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100 %.

3. W wyznaczonym terminie złożono trzy oferty.

4. W toku badania i oceny ofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty Zamawiający wykluczył z postępowania jednego Wykonawcę, a następnie jego ofertę odrzucił.

5. Pozostałe oferty złożyły następujące firmy:

1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Constans” Zakład Ogólnobudowlany, ul. Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

Cena oferty brutto – 235.605,53 zł                     Punktacja 100,00 pkt

2) Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

Firma Budowlana „Dolmar” Jasiński Grzegorz, ul. Kościuszki 30/13, 87-400 Golub-Dobrzyń

NIPPARO Sp.j. Pawłowski, Szubki, ul.M.Skłodowskiej-Curie 73A, 87-100 Toruń

Cena oferty brutto – 271.265,60 zł                     Punktacja 86,85 pkt

 

            6. Od niniejszego zawiadomienia Wykonawcom przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany w ustawie prawo zamówień publicznych w dziale VI rozdział 2 „Protest”.

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie.

 

 

Zatwierdził:

Z up. Burmistrza

 

                                                                                                      mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2008 15:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3706
21 kwietnia 2008 15:52 Jadwiga Stefańska - Zmiana treści dokumnetu.
21 kwietnia 2008 15:51 Jadwiga Stefańska - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl