Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

B U R M I S T R Z G N I E W K O W A o g ł a s z a IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek: 193/6 o powierzchni 0,7514 ha 193/7 o powierzchni 0,7515 ha 193/8 o powierzchni 0,7512 ha karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej KW BY1I/00023431/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

B U R M I S T R Z   G N I E W K O W A

o g ł a s z a

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek:

193/6 o powierzchni 0,7514 ha
193/7 o powierzchni 0,7515 ha
193/8 o powierzchni 0,7512 ha

 

karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej KW BY1I/00023431/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

PRZETARG

Odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 stycznia 11
w dniu 13 kwietnia 2018r. od godziny 9:00 (w odstępach 10 min) w sali nr 20.

Przeprowadzone przetargi: I przetarg w dniu 31 sierpnia 2017r. – brak oferentów
                                               II przetarg w dniu 12 października 2017r. – brak oferentów
                                               III przetarg w dniu 15 grudnia 2017r. – brak oferentów

 1. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą:

- działka nr 193/6 – 150.000 zł, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
- działka nr 193/7 – 150.000 zł, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
- działka nr 193/8 – 150.000 zł, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych

 

 1. Nieruchomości są wolne od obciążeń.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferent zagraniczny ma możliwość nabycia nieruchomości zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie:
  po 25.000 , słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych dla każdej z działek na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy – Oddział w Gniewkowie
  w terminie do dnia 9 kwietnia 2018r. (data wpłaty wadium jest data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki.
 4. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
 5. Powyższe działki objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/282/2014r. z dnia 30 kwietnia 2014 r.
  i znajdują się na terenie oznaczonym symbolem P/U przeznaczonym na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług.

-2-

 

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
 2. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
 3. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3-osobowym.
 4. Postąpienie ceny nie może być niższe niż 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych, wysokość postąpienia ustalają uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
 6. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu, osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
 7. Uczestnicy licytacji zgłaszają kolejno postąpienie ceny.
 8. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości.
 9. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości i płatna jest w terminie do dnia zawarcia umowy notarialnej (pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium) na konto Urzędu Miejskiego
  w Gniewkowie Nr 31 8185 0006 0200 0172 2000 0002 prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy – Oddział w Gniewkowie.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 11. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca w razie potrzeby na własny koszt.
 12. Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.

 

 

 

 

 

Gniewkowo, 09 marca 2018r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2018 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Porębska
Ilość wyświetleń: 353
09 marca 2018 08:25 Adrianna Porębska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl