Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych numerami geodezyjnymi działek :

BURMISTRZ     GNIEWKOWA


                                     o g ł a s z a

 

II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanych  położonych w  Gniewkowie  przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych numerami  geodezyjnymi  działek :

                                              193/6  o powierzchni 0,7514 ha              
                                              193/7  o powierzchni 0,7515 ha
                                              193/8
  o powierzchni 0,7512 ha

karta mapy 2, zapisane  w księdze wieczystej  KW  BY1I/00023431 /1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

PRZETARG

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11
w dniu 12 października 2017r. od  godz. 9,00 ( w odstępach 10 min.) w sali nr 20 .

1. Ceny wywoławcze  nieruchomości  wynoszą:
 - działka  nr 193/6 -  180.000,- zł , słownie :  sto osiemdziesiąt  tysięcy złotych 
 - działka  nr 193/7 -  180.000,- zł , słownie :  sto osiemdziesiąt  tysięcy złotych 
 - działka  nr 193/8 -  180.000,- zł , słownie :  sto osiemdziesiąt  tysięcy złotych 

2. Nieruchomości są wolne od obciążeń .
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferent zagraniczny ma możliwość  nabycia nieruchomości zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie:
po  30.000,- zł,  słownie : trzydzieści tysięcy złotych  dla każdej z działek  na
konto Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie  Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005   prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie
do dnia 9 października  2017r.  ( datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto ).
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki .
5.  Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
6.  Powyższe działki objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/282/2014 r. z dnia 30 kwietnia 2014r. i znajdują się na terenie oznaczonym symbolem P/U  przeznaczonym na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług.
7.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia .

 

-2-

 

8. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od    
     zawarcia  umowy notarialnej.                                      

   9. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.
 10. Postąpienie ceny nie może być niższe niż  2.000,- zł, słownie : dwa tysiące  złotych,
        wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych
        dziesiątek   złotych.  
 11. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
       przetargowej dowód osobisty.
 12. Jeżeli uczestnikiem  jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru , osoba
       upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
       z  właściwego rejestru  , umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby
       prawnej  zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego
       rejestru  uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających
       dzień  przetargu.
 13. Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.
 14. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .
 15. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności
        nieruchomości i   płatna jest w terminie do dnia zawarcia umowy notarialnej    
        ( pomniejszona  o kwotę  wpłaconego wadium) na konto Urzędu Miejskiego w  
        Gniewkowie   Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone przez   
        Piastowski Bank  Spółdzielczy-  Oddział w  Gniewkowie.
 16. Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony  
        przez  strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 17. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji
        gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić
        nabywca w  razie potrzeby na własny koszt.
 18. Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

 

 

                Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2017 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 442
08 września 2017 13:45 (Marek Bilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)