Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (lokal po byłej świetlicy ) o powierzchni użytkowej 73,30 m2 i udziałem we współwłasności wynoszącym 7330/42514 z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 31/4 o powierzchni 0,1188 ha, położonej w Suchatówce Nr 1 gm. Gniewkowo , karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00058442/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, za cenę wywoławczą w III przetargu 65.0

BURMISTRZ  GNIEWKOWA

o g ł a s z a

 

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu użytkowego (lokal
po byłej świetlicy )  o powierzchni użytkowej 73,30 m2  i udziałem we  współwłasności wynoszącym 7330/42514 z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 31/4 o powierzchni 0,1188 ha, położonej w Suchatówce Nr 1
gm. Gniewkowo , karta mapy 1,  zapisanej w księdze wieczystej KW  BY1I/00058442/5 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, 
za cenę wywoławczą w III przetargu  65.000,- zł .
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

                    

PRZETARG

 odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11
 w sali nr 20  w dniu 1 sierpnia 2017r.  o godz. 9,00. 

 Przeprowadzone przetargi : I   przetarg w dniu 26 kwietnia 2017r.  – brak oferentów  
                                                        II  przetarg w dniu 19 czerwca  2017r.  – brak oferentów.    

1. Nieruchomość  jest wolna od obciążeń.
2. Wpłaty wadium w kwocie : 10.000,- zł , słownie: dziesięć  tysięcy złotych  należy 
     dokonać na konto prowadzone przez Piastowski Bank  Spółdzielczy- Oddział w
     Gniewkowie  Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005  w terminie do dnia 
     28 lipca  2017r. ( datą wpłaty wadium jest data  wpływu na konto ).
3. Nieruchomość  nie jest objęta  umową najmu. 
4. Opis  nieruchomości :   
     Lokal użytkowy to pomieszczenie po byłej świetlicy , usytuowane na parterze w
     budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Suchatówka Nr 1.
     Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego wynosi  73,30 ma w jej skład
     wchodzą następujące pomieszczenia : sala główna, pomieszczenie po byłej kuchni 
     oraz toaleta.  Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, energii elektrycznej,
     kanalizacyjną ( szambo ) oraz centralne ogrzewanie z pieca olejowego ogrzewającego
     cały budynek .
     Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, posiada
     bezpośredni dostęp do drogi publicznej . Na przedmiotowej działce gruntu
     posadowiony jest również budynek gospodarczy.    
5. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg  zalicza się na
     poczet  ceny nabycia .
6. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od
     zawarcia   umowy notarialnej.

 

-2-

 

 

 


7.  Przetarg  przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 –
     osobowym.

           8.  Postąpienie ceny  nie może być niższe niż :  1.000,- zł , słownie; jeden tysiąc złotych
                wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji  z  zaokrągleniem do pełnych setek
                złotych .
           9.  Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.
         10. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości.
         11. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
                przepisami .
         12. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności
                 nieruchomości  i   płatna jest do dnia zawarcia umowy notarialnej ( pomniejszona o
                 kwotę  wpłaconego  wadium) na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie na konto   
                 Nr  31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone przez  Piastowski Bank
                 Spółdzielczy -  Oddział w  Gniewkowie.
          13. Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony
                  przez   strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
          14. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji
                 gruntów i  wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może
                 przeprowadzić nabywca w razie potrzeby na własny koszt.
          15. Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

 

 

                Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia
 przetargu w części lub całości podając przyczynę.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2017 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 436
30 czerwca 2017 10:13 (Marek Bilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)