Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia , działka nr 913 o powierzchni 0,0133 ha, karta mapy 27, KW BY1I/00019383/8, za cenę wywoławczą : 15.000,- zł

BURMISTRZ     GNIEWKOWA


                                                                      o g ł a s z a

 

          IV  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej,
          położonej w  Gniewkowie  przy ulicy 17 Stycznia , działka  nr 913  o powierzchni
          0,0133 ha, karta mapy 27, KW BY1I/00019383/8,  za cenę wywoławczą :
          15.000,- zł

 

PRZETARG

              odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy
              17 Stycznia 11  w dniu  18 luty 2016r.   o  godz. 9,30 w sali nr 20 .
              Nieruchomość była przedmiotem :  I przetargu w dniu 18 września 2015r.  
                                                                              II przetargu w dniu 29 października 2015r. 
                                                                             III przetargu  w dniu 22 grudnia 2015r.        

              1. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta przy ulicy
              17 Stycznia  niedaleko skrzyżowania z ulicą Dworcową. Działka znajduje  się w
               studium   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
               Gniewkowo, w  jednostce  oznaczonej symbolem A-3  tj.  jednostka mieszkaniowo-
               usługowa na terenie  działalności usługowej w strefie ochrony konserwatorskiej
               typu „ B”.   
              2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń .
              3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
              4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie 3.000,- zł ,
              słownie: trzy tysiące złotych na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
              Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005   prowadzone przez Piastowski Bank
              Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie do dnia  11 luty2016r. 
              ( datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto ).
              Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki .

              5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet
              ceny   nabycia działki.
              6. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od
              zawarcia  umowy notarialnej. 
              7. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 –
              osobowym.
              8.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż  200,- zł, słownie : dwieście
              złotych ,  wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do
              pełnych  dziesiątek  złotych.
              9. Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

 

-  2  -

 


           10. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej
            nieruchomości.          
           11. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności
           nieruchomości i podlega zapłacie ( pomniejszona o kwotę  wpłaconego  wadium)  do
           dnia zawarcia  umowy notarialnej na konto  Urzędu Miejskiego w Gniewkowie 
           Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone   przez  Piastowski Bank  
           Spółdzielczy -  Oddział w  Gniewkowie.
           12. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji
            gruntów i   wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może
            przeprowadzić  nabywca w   razie potrzeby na własny koszt.
           13.  Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

 

 

 

                              Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gniewkowo, dnia 8 stycznia 2016r.  

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2016 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 677
08 stycznia 2016 09:14 Marek Bilicki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl