Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych numerami geodezyjnymi działek : 193/6 o powierzchni 0,7514 ha, 193/7 o powierzchni 0,7515 ha, 193/8 o powierzchni 0,7512 ha karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej KW BY1I/00023431 /1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

BURMISTRZ     GNIEWKOWA


                                                                 o g ł a s z a

 

II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanych  położonych w  Gniewkowie  przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych numerami  geodezyjnymi  działek :

                                              193/6  o powierzchni 0,7514 ha              
                                              193/7  o powierzchni 0,7515 ha
                                                             193/8
  o powierzchni 0,7512 ha

karta mapy 2, zapisane  w księdze wieczystej  KW  BY1I/00023431 /1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

PRZETARG

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11
w dniu 7 stycznia 2016r. od  godz. 9,00 ( w odstępach 10 min.) w sali nr 20 .

1. Ceny wywoławcze  nieruchomości  wynoszą:
     - działka  nr 193/6 -  180.000,- zł , słownie :  sto osiemdziesiąt tysięcy  złotych 
     - działka  nr 193/7 -  180.000,- zł , słownie :  sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 
     - działka  nr 193/8 -  180.000,- zł , słownie :  sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 
2. Nieruchomości są wolne od obciążeń .
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferent zagraniczny ma      
     możliwość  nabycia nieruchomości zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie:
     po  35.000,- zł,  słownie : trzydzieści pięć tysięcy złotych  dla każdej z działek  na
     konto Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie  Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005     
     prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie
    do dnia 2 stycznia 2016r. ( datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto ).
    Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki .
5.  Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
     zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
6.  Na powyższe nieruchomości zostały wydane decyzje Burmistrza Gniewkowa z dnia 
     17.09.2010r.  dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie
     budynków o funkcji składowej i magazynowej z dopuszczeniem usług oraz budynków
     biurowo - socjalnych na terenie działek  nr  : 193/6 , 193/7 , 193/8  w  Gniewkowie
     przy  ulicy Zajeziernej.
7.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
      nabycia .

 

-2-

 

8. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od   
     zawarcia  umowy notarialnej.                                      

   9. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.
 10. Postąpienie ceny nie może być niższe niż  2.000,- zł, słownie : dwa tysiące  złotych,
       wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych
       dziesiątek   złotych.  
 11. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
       przetargowej dowód osobisty.
 12. Jeżeli uczestnikiem  jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru , osoba
       upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
       z  właściwego rejestru  , umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby
       prawnej  zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego
      rejestru  uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających
      dzień  przetargu.
 13. Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.
 14. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .
 15. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności
       nieruchomości i   płatna jest w terminie do dnia zawarcia umowy notarialnej   
      ( pomniejszona  o kwotę  wpłaconego wadium) na konto Urzędu Miejskiego w 
      Gniewkowie   Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone przez  
      Piastowski Bank  Spółdzielczy-  Oddział w  Gniewkowie.
 16. Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony 
       przez  strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 17. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji
       gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić
       nabywca w  razie potrzeby na własny koszt.
 18. Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

 

 

                Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 798
27 listopada 2015 11:45 (Marek Bilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)