Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z aII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczkowie , oznaczonej nr geodezyjnym działki 18/6 o powierzchni 5,7325 ha, karta mapy 1, zapisaną w księdze wieczystej KW BY1I/00039848/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

BURMISTRZ     GNIEWKOWA

o g ł a s z a


II  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości położonej w  Kaczkowie , oznaczonej  nr geodezyjnym  działki 18/6  o powierzchni   5,7325 ha,
karta mapy 1, zapisaną  w księdze wieczystej  KW  BY1I/00039848/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 

PRZETARG

 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11
w dniu 28 stycznia 2016r.  o  godz. 9,00  w sali nr 20 .
1. Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi 500.000,- zł , słownie : pięćset tysięcy złotych.  Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.
2. Nieruchomość jest  wolna od obciążeń.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie: 100.000,- zł ,
     słownie : sto tysięcy złotych  na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
     Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005  prowadzone przez Piastowski Bank
     Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie do dnia 22 stycznia 2016r. 
     ( datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto ). Na dowodzie wpłaty wadium
     należy podać nr działki .

5. Opis nieruchomości :
     działka nr 18/6 o powierzchni 5,7325 ha, stanowiąca  składowisko odpadów,
     zabudowana budynkiem socjalno- technicznym o powierzchni użytkowej 200 m2
     oraz innym obiektami służącymi obsłudze terenu :  ziemną niecką, wiatą na surowce
     wtórne, zbiornikiem przepompowni ścieków, brodzikiem dezynfekcyjnym . 
     Ponadto na działce znajdują się następujące elementy zagospodarowania terenu :
     sieć wodno – kanalizacyjna, przewód tłoczny ścieków, instalacja gazu
     składowiskowego, 4 piezometry, waga samochodowa, instalacje elektryczne, drogi
     wewnętrzne , ogrodzenie wykonane ze siatki stalowej. Teren uzbrojony w sieci :
     elektroenergetyczną i wodno – kanalizacyjną,w pobliżu przez sąsiednie działki
     przebiega  rurociąg gazowy. Droga dojazdowa do powyższej nieruchomości ma
     nawierzchnię asfaltową w  sąsiedztwie znajdują się grunty rolne , zabudowa  
     zagrodowa, dwa wiatraki.
6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
      nabycia działek.

7. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od
     zawarcia  umowy notarialnej.                                                           
8.  Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.

 

 

 

-  2  -

 


  9.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż : 5.000,- zł, słownie : pięć tysięcy złotych,   
        wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do
        pełnych dziesiątek  złotych.

10.  Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium.
11.  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
        przetargowej dowód osobisty.
12.  Jeżeli uczestnikiem  jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru , osoba
        upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny
        wypis z  właściwego rejestru  , umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu
        osoby  prawnej  zezwalającej na nabycie nieruchomości.
        Za aktualny wypis z właściwego rejestru  uważa się dokument wydany w okresie
        trzech miesięcy poprzedzających dzień  przetargu.
13.  Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.
14.  Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości.
15.  Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności
         nieruchomości ( pomniejszona o kwotę  wpłaconego  wadium) i podlega zapłacie do
         dnia zawarcia umowy notarialnej na konto  Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
         Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone  przez  Piastowski Bank  
         Spółdzielczy -  Oddział w  Gniewkowie.
 16. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji
        gruntów i  wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może
        przeprowadzić Nabywca w  razie potrzeby na własny koszt.
 17. Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej.

 

 

                              Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 628
23 listopada 2015 12:48 Marek Bilicki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl