Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a I przetarg ustny ograniczony ( dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym nr 52 i 52A) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym w Gąskach Nr 52 wraz z przynależnym udziałem we współwłasności części gruntu.

 

 

                                           BURMISTRZ  GNIEWKOWA

                                                           o g ł a s z a

 

I przetarg ustny ograniczony ( dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym nr 52 i 52A) na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym w Gąskach Nr 52  wraz z przynależnym udziałem we współwłasności  części gruntu.

 

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr 112/2015  Burmistrza Gniewkowa
z dnia 24 września 2015r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku wielorodzinnym w Gąskach Nr 52  wraz z przynależnym udziałem we współwłasności  części gruntu.

 

                                                       PRZETARG

 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w sali nr  20  w dniu  22 grudnia 2015r. o godz. 10,00. 

  1. Cena wywoławcza wynosi : 9.000,- zł , słownie: dziewięć tysięcy złotych.
  2. Nieruchomość  jest wolna od obciążeń.

3.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
4.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie: 1.500,- zł ,
       słownie : jeden tysiąc pięćset złotych.
5.   Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 16 grudnia 2015r.  na konto Urzędu
      Miejskiego w Gniewkowie  Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005  prowadzone
      przez  Piastowski Bank  Spółdzielczy - Oddział w Gniewkowie.   

6.   Nieruchomość nie jest objęta  umową najmu. 

7.   Opis nieruchomości :

      Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku , składa się z : 1 pokoju o
      łącznej powierzchni użytkowej  31,65 m2.
      Według projektu inwentaryzacji budynku Nr 52  lokal mieszkalny nr 2 będzie
      składał się z : 1 pokoju, kuchni i łazienki.   
 8.  Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, nie posiada instalacji wodnej i 
      kanalizacyjnej ani centralnego ogrzewania.
 9.  Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3165/32580  z działki nr 183/7  o
      powierzchni 0,4307 ha , położonej w Gąskach .
10. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ustnym ograniczonym jest :
      -  przedłożenie przez zainteresowanego  oferenta ksera dowodu osobistego,
     
wpłata  wadium, na dowodzie wpłaty wadium należy  podać  nazwisko oferenta.

 

-2-

 

 

 

    11. Komplet dokumentów  należy złożyć  do dnia 17 grudnia 2015r. ( włącznie )
          do godz. 15.00 – pokój nr 12   w tut. Urzędu.
   
12. Komisja Przetargowa nie później niż w dniu 18 grudnia 2015r.  wywiesi w
           siedzibie  Urzędu Miejskiego w Gniewkowie listę osób zakwalifikowanych do 
           przetargu..
    13. Wpłacone wadium przez :
           - uczestnika przetargu, który wygrał przetarg  zalicza się na poczet ceny zakupu,
           - pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu, na
           podane  konto bankowe.

    14. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od
            zawarcia umowy notarialnej.
    15. Przetarg  przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 –
           osobowym.  
    16. Postąpienie ceny  nie może być niższe niż :  200,- zł , słownie: dwieście złotych,
           wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych
           setek   złotych.
    17. Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

    18. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej
           nieruchomości.
    19. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty na nabycie prawa własności
           lokalu mieszkalnego ( pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium ) i podlega
           zapłacie  do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto   Urzędu Miejskiego w
           Gniewkowie  Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone 
           przez  Piastowski Bank  Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie .
    20.Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie
           określony przez  strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
    21. Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w  części lub całości podając przyczynę.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2015 07:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 476
20 listopada 2015 07:10 Marek Bilicki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl