Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia , działka nr 913 o powierzchni 0,0133 ha, karta mapy 27, KW BY1I/00019383/8, za cenę wywoławczą w II przetargu : 15.000,- zł

BURMISTRZ     GNIEWKOWA


                                                                      o g ł a s z a

 

          III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej,
          położonej w  Gniewkowie  przy ulicy 17 Stycznia , działka  nr 913  o powierzchni
          0,0133 ha, karta mapy 27, KW BY1I/00019383/8,  za cenę wywoławczą w
          II przetargu :  15.000,- zł

 

PRZETARG

              odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy
              17 Stycznia 11  w dniu  22 grudnia 2015r.   o  godz. 9,00 w sali nr 20 .


              1. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta przy ulicy
              17 Stycznia  niedaleko skrzyżowania z ulicą Dworcową.
               Działka znajduje  się w studium   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
               przestrzennego Gminy Gniewkowo, w  jednostce  oznaczonej symbolem A-3  tj.
               jednostka mieszkaniowo- usługowa na terenie  działalności usługowej w strefie
               ochrony konserwatorskiej typu „ B”.   
            2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń .
            3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
            4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie 3.000,- zł ,
            słownie: trzy tysiące złotych na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
            Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005   prowadzone przez Piastowski Bank
            Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie do dnia  18 grudnia 2015r. 
            ( datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto ).
            Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki .

            5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet
            ceny   nabycia działki.
            6. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od
             zawarcia  umowy notarialnej. 
            7. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 –
            osobowym.
            8.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż  200,- zł, słownie : dwieście
            złotych ,  wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do
            pełnych  dziesiątek  złotych.
            9. Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

 

-  2  -

 


          10. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej
           nieruchomości.          
          11. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności
          nieruchomości i podlega zapłacie ( pomniejszona o kwotę  wpłaconego  wadium)  do
          dnia zawarcia  umowy notarialnej na konto  Urzędu Miejskiego w Gniewkowie 
           Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone   przez  Piastowski Bank  
           Spółdzielczy -  Oddział w  Gniewkowie.
          12. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji
           gruntów i   wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może
           przeprowadzić  nabywca w   razie potrzeby na własny koszt.
          13.  Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

 

 

 

                              Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2015 07:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 676
20 listopada 2015 07:08 (Marek Bilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)