Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych numerami geodezyjnymi działek : 193/6 o powierzchni 0,7514 ha, 193/7 o powierzchni 0,7515 ha, 193/8 o powierzchni 0,7512 ha , karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej KW BY1I/00023431 /1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

BURMISTRZ     GNIEWKOWA


                                                                 o g ł a s z a

 

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanych  położonych w  Gniewkowie  przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych numerami  geodezyjnymi  działek :

                                              193/6  o powierzchni 0,7514 ha              
                                              193/7  o powierzchni 0,7515 ha
                                              193/8
  o powierzchni 0,7512 ha

karta mapy 2, zapisane  w księdze wieczystej  KW  BY1I/00023431 /1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

PRZETARG

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11
w dniu 20 listopada 2015r.  od  godz. 9,00 ( w odstępach 10 min.) w sali nr 20 .

1. Ceny wywoławcze  nieruchomości  wynoszą:
 - działka  nr 193/6 -  192.000,- zł , słownie :  sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 
 - działka  nr 193/7 -  192.000,- zł , słownie :  sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 
 - działka  nr 193/8 -  192.000,- zł , słownie :  sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 
2. Nieruchomości są wolne od obciążeń .
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferent zagraniczny ma możliwość  nabycia nieruchomości zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie:
po  38.000,- zł,  słownie : trzydzieści osiem tysięcy złotych  dla każdej z działek  na
konto Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie  Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005   prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie
do dnia 16 listopada 2015r.  ( datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto ).
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki .
5.  Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
6.  Na powyższe nieruchomości zostały wydane decyzje Burmistrza Gniewkowa z dnia  17.09.2010r.  dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynków
o funkcji składowej i magazynowej z dopuszczeniem usług oraz budynków biurowo-
socjalnych na terenie działek  nr  : 193/6 , 193/7 , 193/8  w  Gniewkowie przy  ulicy Zajeziernej.
7.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia .

 

-2-

 

8. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od    
 zawarcia  umowy notarialnej.                                       

   9. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.
 10. Postąpienie ceny nie może być niższe niż  2.000,- zł, słownie : dwa tysiące  złotych,
   wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych
   dziesiątek   złotych.  
 11. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
   przetargowej dowód osobisty.
 12. Jeżeli uczestnikiem  jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru , osoba
   upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
   z  właściwego rejestru  , umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby
   prawnej  zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego
   rejestru  uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających
   dzień  przetargu.
 13. Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.
 14. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .
 15. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności
    nieruchomości i   płatna jest w terminie do dnia zawarcia umowy notarialnej    
    ( pomniejszona  o kwotę  wpłaconego wadium) na konto Urzędu Miejskiego w  
    Gniewkowie   Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone przez   
    Piastowski Bank  Spółdzielczy-  Oddział w  Gniewkowie.
 16. Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony  
    przez  strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 17. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji
    gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić
    nabywca w  razie potrzeby na własny koszt.
 18.  Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

 

 

                Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2015 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 767
23 listopada 2015 12:45 (Marek Bilicki) - Dodanie załącznika [wyniki_przetargow_z_20_11_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2015 13:40 (Marek Bilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)