Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipiu, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 43/18 o powierzchni 0,7466 ha , karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej BY1I/00049112/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

BURMISTRZ     GNIEWKOWA

 


                                                            o g ł a s z a

 

 I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości niezabudowanej  położonej w  Lipiu, oznaczonej numerem  geodezyjnym  działki 43/18 
o powierzchni 0,7466 ha , karta mapy 1, zapisanej  w księdze wieczystej  BY1I/00049112/7  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 

PRZETARG

 odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11
   w dniu 7 luty 2014r.  o  godz. 9. 00  w sali nr 20 .

   1. Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  37.000,- zł, słownie : trzydzieści siedem
        tysięcy  złotych.  
   2. Nieruchomość jest  wolna od obciążeń .
   3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
   4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie 7.000,- zł ,
        słownie : siedem tysięcy  złotych na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
        Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005   prowadzone przez Piastowski Bank     
        Spółdzielczy -  Oddział w Gniewkowie w terminie do dnia  3 luty 2014r.
       
( datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto ).  Na dowodzie wpłaty wadium
         należy podać nr działki.
  5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
       nabycia działki.
  6.  Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia
       umowy notarialnej.   
  7. Opis nieruchomości :  nieruchomość niezabudowana  w tym : B/R IIIb- 0,5570 ha,
       N – 0,1896 ha. 
  8.  Na przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona na rzecz Gminy Gniewkowo
       nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu  w celu
       udostępniania i konserwacji urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych posadowionych na
       przedmiotowej nieruchomości.
  9.  Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.
10.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż  2.000,- zł, słownie : dwa tysiące  złotych ,
       wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek
       złotych.
11. Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

 

-  2 -

 

  12. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .
  13. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości i
        płatna jest do dnia zawarcia umowy notarialnej ( pomniejszona o kwotę  wpłaconego
        wadium) na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie 
        Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone przez  Piastowski Bank
        Spółdzielczy-  Oddział w  Gniewkowie.
  14. Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez
        strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
  15. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów
         i  wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca
         w  razie potrzeby na własny koszt.
  16.  Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

 

                              Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2013 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 862
27 grudnia 2013 11:14 (mbilicki) - Dodanie załącznika [mapa_lipie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2013 11:14 (mbilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)