Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych nr geodezyjnymi działek : 193/6 o powierzchni 0,7514 ha, 193/7 o powierzchni 0,7515 ha, 193/8 o powierzchni 0,7512 ha karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej KW 23431 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

                                  BURMISTRZ     GNIEWKOWA  


                                                         o g ł a s z a

 

IX  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości  
 niezabudowanych  położonych w  Gniewkowie  przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych
 nr geodezyjnymi  działek :

                                              193/6  o powierzchni 0,7514 ha              
                                              193/7  o powierzchni 0,7515 ha
                                              193/8
 o powierzchni 0,7512 ha

 karta mapy 2, zapisane  w księdze wieczystej  KW  23431 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

                                                    PRZETARG

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w dniu 19 września 2013 od  godz. 9,30 ( w odstępach 10 min.) w sali nr 20 .
Nieruchomości były  przedmiotem  :  I        przetargu w dniu 30 marca 2011r.
                                                            II       przetargu w dniu 30 maja 2011r.
                                                            III      przetargu w dniu 27 lipca 2011r.
                                                            IV      przetargu w dniu  7 października 2011r.
                                                            V       przetarg w dniu  30 listopada 2011r.
                                                            VI      przetarg w dniu 15 marca 2012r.
                                                            VII     przetarg w dniu 15 października 2012r.
                                                            VIII   przetarg w dniu 10 kwietnia 2013r.

1. Ceny wywoławcze  nieruchomości  wynoszą:

          dla działki  nr 193/6 -  120.000,- zł , słownie :  sto dwadzieścia  tysięcy  złotych 
          dla działki  nr 193/7 -  120.000,- zł , słownie :  sto dwadzieścia  tysięcy  złotych   
          dla działki  nr 193/8 -  120.000,- zł , słownie :  sto dwadzieścia  tysięcy  złotych 
  
2. Nieruchomości są wolne od obciążeń .
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie:
    po  24.000,- zł , słownie : dwadzieścia cztery tysiące złotych  dla każdej z działek
    na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 
    prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie
    do dnia  16 września 2013r. ( datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto ).
    Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki .

 

 

 

-  2  -

5.  Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
6.  Na powyższe nieruchomości zostały wydane decyzje w dniu 17.09.2010r.  Burmistrza
     Gniewkowa  dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynków
     o funkcji składowej i magazynowej z dopuszczeniem usług oraz budynków biurowo-
     socjalnych na terenie działek  nr  : 193/6 , 193/7 , 193/8  w  Gniewkowie przy
     ulicy Zajeziernej.
7.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
     nabycia działek.

8. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia
     umowy notarialnej.                                                           

 9.   Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.
10.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż  2.000,- zł, słownie : dwa tysiące  złotych,
       wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek
       złotych.  
11.  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
       przetargowej dowód osobisty.
12. Jeżeli uczestnikiem  jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru , osoba
       upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
       z  właściwego rejestru  , umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby
       prawnej  zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego
       rejestru  uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających
       dzień  przetargu.
13.  Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.
14.  Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości .
15.  Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości i
        płatna jest w terminie do dnia zawarcia umowy notarialnej ( pomniejszona o kwotę
        wpłaconego wadium) na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie 
        Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone przez  Piastowski Bank
        Spółdzielczy-  Oddział w  Gniewkowie.
16.  Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez
        strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
17.  Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i
        wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca w
        razie potrzeby na własny koszt.
18.   Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

 

 

                              Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2013 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 809
19 sierpnia 2013 11:20 (mbilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)