Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie , przy ulicy Toruńskiej , oznaczonej numerem geodezyjnym działki 135/5 o powierzchni 0,0758 ha, karta mapy 29, zapisanej w księdze wieczystej KW 54103 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

                                          BURMISTRZ    GNIEWKOWA  
    

                                                            o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gniewkowie , przy ulicy Toruńskiej ,  oznaczonej numerem  geodezyjnym  działki 135/5 o powierzchni 0,0758 ha, karta mapy 29, zapisanej  w księdze wieczystej KW 54103 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2013 Burmistrza Gniewkowa z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej  położonej w Gniewkowie przy ulicy Toruńskiej. 

                                                     PRZETARG

    odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w   
    dniu 19 września 2013r. o godz. 10,00 w sali nr 20.
    Nieruchomość była przedmiotem :  I przetargu w dniu 25 marca  2013r.  
                                                            II przetargu w dniu 13 maja 2013r.

   Przedmiot przetargu :

   1.Nieruchomość położona w Gniewkowie przy ulicy Toruńskiej  oznaczona numerem   
      działki 135/5 o powierzchni 0,0758 ha, karta mapy 29, obręb Gniewkowo.
      Nieruchomość stanowi własność Gminy Gniewkowo.
      Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW  BY1I/00054103/0  prowadzoną
      przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
   2.Na terenie obejmującym przedmiotową nieruchomość Gmina Gniewkowo nie posiada
       planu zagospodarowania przestrzennego
   3.Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
      Warunki przetargu :

    1. Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi : 43.000,- zł ,
        słownie :   czterdzieści trzy tysiące  złotych.
       
    2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w
        pieniądzu w wysokości : 8.000,- zł , słownie : osiem tysięcy złotych
        na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
        Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005    prowadzone przez Piastowski Bank
        Spółdzielczy – Oddział Gniewkowo w taki  sposób, aby najpóźniej w dniu
        16 września 2013r. wadium znajdowało się na  rachunku  bankowym
        organizującego  przetarg ustny nieograniczony.
        Za dokonanie wpłaty   uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
        bankowy tut. Urzędu.
    3. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu  po zakończeniu przetargu zostanie
        niezwłocznie zwrócone  na konto oferenta.

 

 

 

-  2  -

 

 

 

  4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  
    ceny  nabycia nieruchomości.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał ulega przepadkowi w
     razie   uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej.
6. Minimalne postąpienie wynosi 1.000,- zł , słownie : jeden tysiąc złotych.

     7. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości
         ( pomniejszona o kwotę  wpłaconego  wadium) i podlega zapłacie do dnia zawarcia
         umowy notarialnej na konto  Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
         Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone  przez  Piastowski Bank  
         Spółdzielczy -  Oddział w  Gniewkowie.
    8. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i
        wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca w
        razie potrzeby na własny koszt.
    9. Na przetarg należy zgłosić się z  dowodem  wpłaty wadium.
   10. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
         przetargowej dowód osobisty.
   11. Jeżeli uczestnikiem  jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru , osoba
         upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
         z  właściwego rejestru  , umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby
         prawnej  zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego
         rejestru  uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających
        dzień  przetargu.
   12. Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej.

                         Organizator przetargu  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia 
         przetargu  w części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

 


Bliższych informacji udziela się w siedzibie tut. Urzędu – pokój nr 12,

         tel. (052) 354-30-15. 
       

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2013 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 780
19 sierpnia 2013 11:19 (mbilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)