Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia , działka nr 913 o powierzchni 0,0133 ha, karta mapy 27, KW BY1I/00019383/8, za cenę wywoławczą 28.000,- zł

                                 BURMISTRZ     GNIEWKOWA  


                                                             o g ł a s z a

 

          II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości  
          niezabudowanej  położonej w  Gniewkowie  przy ulicy 17 Stycznia , działka nr 913
          o powierzchni 0,0133 ha, karta mapy 27, KW BY1I/00019383/8, za cenę wywoławczą
          28.000,- zł

 

                                                             PRZETARG

              odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11
              w dniu 19 września  2013r.  o  godz. 9,15 w sali nr 20 .
              Nieruchomość  była przedmiotem : I przetargu w dniu 17 czerwca 2013r.

              1. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta przy ulicy
              17 Stycznia  niedaleko skrzyżowania z ulicą Dworcową.
              Działka znajduje  się w studium   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
              przestrzennego Gminy Gniewkowo, w  jednostce  oznaczonej symbolem A-3  tj.
              jednostka mieszkaniowo- usługowa na terenie  działalności usługowej w strefie ochrony
              konserwatorskiej typu „ B”.   

             2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń .
             3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
             4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie 5.000,- zł ,
             słownie: pięć tysięcy złotych na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
             Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005   prowadzone przez Piastowski Bank
             Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie do dnia  16 września 2013r.
             ( datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto ).
             Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki .

             5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
             nabycia działki.
             6. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od
             zawarcia  umowy notarialnej. 
            7.  Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.
            8.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż  500,- zł, słownie : czterysta złotych ,
            wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych
            dziesiątek  złotych.
            9. Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.

 

 

-  2  -

 


          10. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości.           
          11. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości
           i podlega zapłacie ( pomniejszona o kwotę  wpłaconego  wadium)  do dnia zawarcia
           umowy notarialnej na konto  Urzędu Miejskiego w Gniewkowie 
           Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone   przez  Piastowski Bank  
           Spółdzielczy -  Oddział w  Gniewkowie.
          12. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji
           gruntów i   wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić
           nabywca w   razie potrzeby na własny koszt.
          13.  Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

 

 

                              Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2013 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 690
19 sierpnia 2013 11:18 (mbilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)